Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o vykonaní prác na úseku ochrany pred požiarmi
15/2022
60,00 € SOMO Jozef Peťovský Obec Ratkovce
2. December 2022
Dohoda o dočasnom užívaní nebytových priestorov a príslušného zariadenia DK SNP
117/2022
0,00 € ZO SZZP Zemianske Kostoľany Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
2. December 2022
Dohoda o dočasnom užívaní nebytových priestorov a príslušného zariadenia DK SNP
118/2022
15,00 € PORFIX - pórobetón, 4.apríla 384/79, 97243 Zemianske Kostoľany Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
2. December 2022
Úverová zmluva č. 345850-2022
2022010
25 012,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Lackov, Lackov 20, 962 44 Litava
2. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 17/2223
9013/0350/22
975,00 € Ing. Rastislav Bencel, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. December 2022
Zmluva o bežnom účte na vplatenie podpory (dotačný účet)
2022013
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Lackov, Lackov 20, 962 44 Litava
2. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.345850-2022
2022012
16 812,47 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Lackov, Lackov 20, 962 44 Litava
2. December 2022
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 345850-2022
2022011
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Lackov, Lackov 20, 962 44 Litava
2. December 2022
dodávka plynu
0395/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
2. December 2022
Dohoda č. 22/41/012/113
1/12/2022
0,00 € Obec Čečejovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve
3/11/2022
0,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Obec Čečejovce
2. December 2022
Dohoda o cene ZF,SA
000B560088
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
2. December 2022
Vlečková zmluvač. 025028
025028
0,00 € SURPACK - VL, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
2. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/38/010/35
0,00 € Obec Stráňany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. December 2022
Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
38/2022
546,00 € Obec Rakovice, 922 08 Rakovice č. 42 OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
2. December 2022
Dodatok č. 4 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 29/2021
105/2022
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, štatutár: Mgr. Ľudovít Mihálik Obec Zalužice, Zalužice 270, 07234 Zalužice
2. December 2022
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021
DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2021
957 269,63 € OSP DANUBIUS DS s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
2. December 2022
Kúpna zmluva
5619/2022/LSR
11 441,00 € FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DREW-TAR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
2. December 2022
Realizačná zmluvy o dodávke zemného plynu č. P0393/2022 - MAGNA ENERGIA a.s.
Realizačná zmluva o dodávke zemného plynu č. P0393/2022 - MAGNA ENERGIA a.s.
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredisko sociálnej starostlivosti
2. December 2022
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-353/2022/Važec/0153/GEOD
0,00 € Ľubomír Michalko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.