Centrálny register zmlúv

O stránke

Centrálny register zmlúv vznikol na základe zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Centrálny register zmlúv je internetovou stránkou na ktorej sú zverejnené zmluvy ktoré uzavrela povinná osoba( podľa §5a zákona č.211/2000 Z.z.). Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia a nimi zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré sú povinnými osobami podľa § 2, sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv; povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Centrálny register zmlúv je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej správy.

Povinne zverejňovanou zmluvou nie je
  • služobná zmluva,7b)
  • pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,7c)
  • zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
  • odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov,
  • zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
  • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody.

Prevádzkovateľom Centrálneho registra zmlúv je Úrad vlády SR

Logo Centrálneho registra zmlúv na stiahnutie