Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatrenie č.4 (A)
20/23/54E/2960
0,00 € Samuel Páluš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
20.
Október
2020
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-3-34/2020
2020/517-HM
0,00 € Vojenský historický ústav Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-0029/2020/Korytné/0209/Hozsi
3,03 € Štefan Kokoruďa Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
50/2020
0,00 € CEIT – Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o. Štátny pedagogický ústav
20.
Október
2020
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 805866337/8/2000
805866337/8/2000
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ján Hičko
20.
Október
2020
ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC č. ÚVVaÚVTOS-134/34-2020 uzavretá podľa § 51 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
č. ÚVVaÚVTOS-134/34-2020
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov MUDr. Marián Leško
20.
Október
2020
Z M L U VA o nájme nebytových priestorov
32/2020/EÚ
59,36 € OZ SIGMA PHI KAPPA Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVMV
20.
Október
2020
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-3-32/2020
2020/514-HM
0,00 € Vojenský historický ústav Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2020
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
ŠOP SR-Z/183/2020
10,00 € Mgr. Pavol Horváth Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/21/054/226
1 035,72 € Obec Oravské Veselé Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-116/2015/Turie/0130/SO025-00/Axioma_DODATOK č.1
490,43 € Jolana Kirnerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Dohoda č. 20/32/054/303 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/32/054/303
690,48 € Obec Vinica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
20.
Október
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
20/21/054/225
345,24 € Mesto Námestovo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
Október
2020
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-3-31/2020
2020/513-HM
0,00 € Vojenský historický ústav Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.2
20/42/54E/2477
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Jaroszlav Zubák
20.
Október
2020
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže ZENIT v programovaní, Olympiáda v informatike
OU-PO_ZM_OS-161-2020_2020
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove Okresný úrad Prešov, odbor školstva
20.
Október
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/21/054/224
345,24 € Terézia, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
Október
2020
Zmluva č. TT_2020_108502_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1336_2020 Zmluva č. TT_2020_108502_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
20.
Október
2020
Dohoda č. 20/22/060/143 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/22/060/143
899,07 € Monika Komorášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-65/2015/Turie/0130/SO025-00/Axioma_dodatok č.1
88,30 € Eva Hercegová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.