Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/16/19B/13-1
0,00 € Alžbeta Kónyová BeKo, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17. Jún 2024
Zmluva o udelení sublicencie na použitie projektovej dokumentácie
SEEK-42-32/2024
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo obrany SR
17. Jún 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
518/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Dolná Krupá
18. Jún 2024
Ukončenie zmluvy č. ZA/2021/505501/OV/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti oviec mäsových plemien a kombinovaných /nedojných/ plemien
Ukončenie zmluvy č. ZA/2021/505501/OV/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí upratovacích prác
104/2024
0,00 € Zuckmann Villa s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
17. Jún 2024
Protokol o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany, č. 110/2024
PROTOKOL_110_2024
0,00 € Služby mesta Piešťany Mesto Piešťany
17. Jún 2024
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE A ZMLUVE O ZVERENí ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY - k.ú. Ďurďoš
87/2024
0,00 € Silvia Kolesáriková, rod. Kováčová Prešovský samosprávny kraj
17. Jún 2024
Zmluva o servisnej službe
327/2024
0,00 € ILLE-Papier-Service SK,s r.o. Obec Turčianska Štiavnička, Jána Kostru 92/76 038 51 Turčianska Štiavnička
17. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 872/24
872/24
0,00 € GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
06/2024
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
17. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/16/19B/11-1
0,00 € MARION ZM s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:918
0,00 € doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
272024
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Spojená škola, Petrovany 274
18. Jún 2024
Dodatok č. 34 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NFAL000113
137/2024/D
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
17. Jún 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ÚVERE číslo 1/2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ÚVERE číslo 1/2023
0,00 € National Development Fund II., a.s. National Development Fund I., s. r. o.
17. Jún 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500232
0,00 € Brigita Hurajová K 13 - Košické kultúrne centrá
17. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
3/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Ptičie
17. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
3312024
0,00 € Domsitz Tibor,Katarína Domsitz Mesto Šamorín
17. Jún 2024
Zmluva č. 182403 o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácností
5/2024
0,00 € Brantner Gemer s..o. Obec Stratená
17. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 956/24
956/24
0,00 € Ing. Peter Petrovaj Pôdohospodárska platobná agentúra