Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Skupinové úrazové poistenie pre školy
14/2020
120,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Spojená škola, Čadca
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/7404
0,00 € MUDr. Eugénia Pastíriková, stomatológia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2020
D O H O D A č. 20/35/012/17 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/012/17
0,00 € Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
83992/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Štiavnik
20.
Október
2020
Zmluva o dielo č. SVKPO-60/2020 a licenčná zmluva
SVKPO-60/2020
120,00 € Jozef Fečo Štátna vedecká knižnica v Prešove
20.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6873
0,00 € Favor.it s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20.
Október
2020
Dohoda o vzájomnej spolupráci
48/2020
0,00 € Spojená škola, organizačná zložka: základná škola Štátny pedagogický ústav
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/2720
0,00 € Andrej Uhrín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
30579-1
222,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Krajčík
20.
Október
2020
Príkazná zmluva
20/2/8952/1
526,00 € Antalová Beata, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025707_Z
3 084,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025809_Z
4 752,00 € Mikrochem Trade, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025921_Z
14 866,80 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025927_Z
1 431,60 € ITSK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025965_Z
54,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025974_Z
4 911,50 € MEDIC LABOR, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202026008_Z
348,00 € COPPER, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202026018_Z
10 000,00 € AERO LOGISTICS s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 12/43/2020 uzavretá podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 12/43/2020
0,00 € Environmentálny fond Obecné služby Oravská Polhora
20.
Október
2020
Licenčná zmluva na vydanie diela
Z/2020/2111/XIV/RUK/VYD
60,00 € doc. Mgr. Peter Koděra, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »