Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
LIC-02/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Bytča
1. Október 2023
Rámcová dohoda
Inmedia_2023
0,00 € Inmedia, spol. s r.o. Spojená škola internátna, Kremnica
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
124/2023
0,00 € Futbalový klub Bojnice Základná škola s materskou školou
1. Október 2023
Dohoda o ukončení spolupráce
162/2023
0,00 € Osobný údaj Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov
1. Október 2023
Zmluva č. 033/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 033/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
8 150,00 € Ženský algoritmus, o.z. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
1. Október 2023
Zmluva č. 025/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 025/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
15 000,00 € Vyrobené na Slovensku N.O. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
1. Október 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva BHS/2023
SF 211/2023
100,00 € Michal Vincent Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Poistná zmluva
21/9/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Petkovce
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.KRHZ-PO-VO-281-0372023
KRHZ-PO-VO-281-037/2023
0,00 € Slovenská Republika Obec Lúčka
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 098 /2023
0,00 € Martina Harantová Mesto Bytča
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov KDN56/2023
KDN56/2023
78,00 € Roman Švárny Obec Lisková
1. Október 2023
Nájomná zmluva
2023093001
115,33 € Lucia Krupová Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
1. Október 2023
Nájom nebytových priestorov
Zmluva č. 25/2023/SZŠSk
1 677,45 € Súkromná základná škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
1. Október 2023
Dohoda č. 23/09/010/82
14/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Pochabany
1. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Materská škola, Markušovce 739
Z/09/2023
536,77 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-PO-VO-281-048/2023
KRHZ-PO-VO-281-048/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Uloža
1. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333005087
10,00 € Obec Zatín Ladislav Haminda
1. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
02/IT služby/2023
300,00 € Ing. Martin Rimbala Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
1. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CXF9-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zboj
1. Október 2023
Kúpna zmluva
AntonAntol_2023
0,00 € Anton Antol s.r.o. Spojená škola internátna, Kremnica