Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2022
DOHODA o ukončení dohody č. 21/06/54E/898 zo dňa 21.06.2021
21/06/54E/898
0,00 € Augustín Nedorost Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
4 158,00 € PhDr. Dana Zacharová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
13/2022/KO
54 650,00 € Geopoz, s.r.o. SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
20.
Január
2022
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
D2/20/17/54E/1377/2022
0,00 € Oliver Citsoň STAR-LOCK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 19-01-25-2022
000154/2022/LSR
0,00 € Milan Obšitník LEOD LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
20.
Január
2022
Zmluva o združení prostriedkov
UPJŠ - 746-2021
34 000,00 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
3 809,90 € Bc. Peter Štrbák Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
5 596,80 € PhDr. Tatiana Šugrová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-23:191006
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka v Senci Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Január
2022
Dodatok č.1/2022 k dohode č.21/17/059/3 zo dňa 15.02.2021 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/17/059/3/2022
0,00 € DUNAJ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
2 891,40 € Bc. Dagmar Loyová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 24/2021/AMO
187/2022/NPPC-VUŽV
31 277,72 € Farma Krížovany Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
866/2021/KGR
0,00 € Jozef Vokál Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Január
2022
Zml. o poskytovaní fin. prostriedkov na tehotenské štipendiá
080/2021
0,00 € CVTI SR Spojená škola, Veľké Kapušany
20.
Január
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VP PO – 34 - 5 / 2022 SkP
0,00 € JUDr. Erik VOZÁR Ministerstvo obrany SR
20.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č. 20/25/54E/2273 zo dňa 18.05.2020
Dohoda o ukončení dohody č.20/25/54E/2273
0,00 € Peter Hrošovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 141/2021/DK
872/2022/NPPC-VUŽV
5 814,00 € Agroma s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Január
2022
Kúpna zmluva
OU-BA_ZM_MPO-2022-025449_2022
11 517,00 € Ing. Karol Gornaľ Ministerstvo vnútra SR (SR - OÚ Bratislava)
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005605
75,00 € Martin Maštálka Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
33/2022
0,00 € Vajdíková Tamara Divadelný ústav
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »