Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/43/54E/1611
0,00 € Vojtech Eltschläger REKREAČNÉ STREDISKO BANÍK POD RADZIMOM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.2
20/42/54E/2477
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Jaroszlav Zubák
20.
Október
2020
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-3-31/2020
2020/513-HM
0,00 € Vojenský historický ústav Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2020
RÁMCOVÁ DOHODA
172/2020/UVLF
33 120,12 € NutriLand Slovakia s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/24/54E/1538 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/24/54E/1538
0,00 € Ivana Stachová - Slniečko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/054/570
6 645,54 € Obec Henclová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-255/2015/Turie/0130/SO025-00/Axioma_dodatok č.1
1 961,72 € Magdaléna Slaboňová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Dohoda o zmene Zmluvy o ubytovaní
R-9524/2020
0,00 € Mgr. Bruno Jakubec, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2017-001319
92 998,71 € Obec Bystré Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20.
Október
2020
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/099-04/2020 K NR SR
17 630,00 € Ing. Branislav Bosák - BOSKE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2970
0,00 € Ing. Natália Slimáková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Október
2020
Darovacia zmluva
SNM-MRK-DZ-2020/2845
0,00 € Andrej Gavula Slovenské národné múzeum
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2817
0,00 € Hunt in Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-117/2015/Turie/0130/SO025-00/Axioma_dodatok č.1
132,44 € Anna Klinčáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 4171/2020/LSR
4171/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava DREVOSTAV1, s.r.o.
20.
Október
2020
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda v anglickom jazyku, Matematická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku, Dejepisná olympiáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda,...
OU-PO_ZM_OS-164-2020_2020
0,00 € Centrum voľného času v Poprade Okresný úrad Prešov, odbor školstva
20.
Október
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-26/2020/Rosina/188/SI
119,29 € Andrea Beniačová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Zmluva o spolupráci
288/2020
200,00 € NOMANTINELS, o.z. Divadelný ústav
20.
Október
2020
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda v anglickom jazyku, Dejepisná olympiáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Chemická olympiáda,...
OU-PO_ZM_OS-165-2020_2020
0,00 € Centrum voľného času OLYMP Okresný úrad Prešov, odbor školstva
20.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 4194/2020/LSR
4194/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Zvoimpex, s.r.o.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »