Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
5. Marec 2024
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov
1/2024
58 636,16 € O.S.V.O.comp,a.s. Rovensko
5. Marec 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
1SprO/229/2024
0,00 € Michal Urva Krajský súd v Banskej Bystrici
5. Marec 2024
Príloha č. 1/2024/HD k zmluve č. S/2024/505022/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č. 1/2024/HD k zmluve č. S/2024/505022/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ivan Porubän, poľnohospodár
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/052
1 500,00 € Ing. Michal Stupka - M & S, 232, 03301 Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok
5. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 2/2024
LZ 2024/02
0,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 491/23
491/23
0,00 € Mgr. Dana Gombárová Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
Zmluva o prevádzke
SOP-14-02-2024
35,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Radvaň nad Dunajom
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 675/23
675/23
0,00 € Klasy s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 063BB530008
063BB530008
15 000,00 € AGRIKA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-23-0065
036/2024/TnUAD
4 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Marec 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 71/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 89/2024
3 123,00 € Fedorova Zlata Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 4/2024
DZ 2024/04
3 350,00 € Akad. soch. Imrich Svitana Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č.: 300/2024
Zmluva o poskytovaní FP na TŠ č. 300/2024
200,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZB_008/2024
392,82 € Pilo Rudolf Mesto Galanta
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZB_002/2024
70,86 € Zárecká Ingrid Mesto Galanta
5. Marec 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
POIST_002/2024
4 633,49 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Galanta
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZB_019/2024
283,44 € Valouchová Veronika Mesto Galanta
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZB_014/2024
283,44 € Tumik Sándorné Mesto Galanta
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
NZB_012/2024
141,72 € Lakatosová Eva Mesto Galanta
5. Marec 2024
Dodávateľsko odberateľská zmluva
67/2024
0,00 € ŠOVO-TRANS, s. r. o. Obec Štós