Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 33/2022
ZOU0762022
350,00 € Henrich Albert Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2035 na prenájom hrobobého miesta
CIN_090/2022
15,00 € Gonda Jozef Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 1518 na prenájom hrobového miesta
CIN_092/2022
12,50 € Molnárová Zuzana Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2205 na prenájom hrobového miesta
CIN_093/2022
15,00 € Uhrínová Helena Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme č. B/449/2
NZ_079/2022
10,00 € Stojková Marie Obec Vlčany
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme HM č. 2022/01021
NÁJC022/2022
23,20 € Csonková Katarína Mesto Nesvady
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
43/2022
1,00 € OZ Za Hôrkou Obec Podhorany
25.
Jún
2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
395/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
25.
Jún
2022
Príkazná zmluva UKIS 8/2022
836/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva č. 19/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
838/2022
0,00 € Mesto Trenčín fyzická osoba
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. SEeo22_23
856/2022
5 000,00 € Nadácia Pontis Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - šport - ESPINTA
241/2022
10 000,00 € Mesto Hlohovec Neuvedené
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Priateľstvo Hlohovec - De Panne
263/2022
4 000,00 € Mesto Hlohovec Priateľstvo Hlohovec - De Panne
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - šport - Olympijský klub regiónu Nitra
248/2022
1 000,00 € Mesto Hlohovec Olympijský klub regiónu Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
12/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3/2022
25,00 € Stredná odborná škola pedagogická Modra ZŠ s MŠ Vlčkovce
25.
Jún
2022
Zmluva o dočasnom užívaní Párovské Háje
1289/2022
196,08 € Mesto Nitra Mgr. Mária Novotná
25.
Jún
2022
Hromadná licenčná zmluva SOZA Deň rodiny
1410/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 24 na adrese Rozkvet 2064/140
456/2022
1 131,48 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva na 21 m2 z pozemku C KN parc. č. 956 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2914 m2 , k. ú. Horný Moštenec, LV č. 281
477/2022
31,92 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »