Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
18/2022
3 348,00 € Obec Lada MILK-AGRO spol s.r.o.
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pedag. zamestancov
-CRZ-
240,00 € Edusteps Obec Teplička
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva
19/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Lehota, č.16, 951 36 Lehota
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva na odkúpenie novovytvorenej parc. reg. "C" KN č. 251/4 - trvalý trávnatý porast o výmere 159 m2 v k. ú. Kynek,
1226/2022
9 540,00 € Dan Karabín Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie bytového domu Pod Šípkom
324/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva č. 139/2022 o kúpe nehnuteľnosti
139/2022
0,00 € MVDr. Vladimír Baláška, Mária Balášková Obec Pažiť, Pažiť 78, 958 03 Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva č. KIS-V-14/2022 o zabezpečení predpredaja vstupeniek
843/2022
0,00 € LUAN občianske združenie Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva č. KIS-Č-12/2022 o poskytnutí dotácie
845/2022
900,00 € Mesto Trenčín Folklórny súbor Nadšenci
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva
849/2022
11 370,00 € STUDNICA, n.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
858/2022
93 718,94 € MARO,s.r.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Prenájom KC Janíkovce pre realizáciu stolnotenisového turnaju
1409/2022
5,15 € Mesto Nitra Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 13 na adrese Rozkvet 2064/141
457/2022
1 002,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6617
373/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Alena Lukáčová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6619
375/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Pivovarčiová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6621
377/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Kamila Libantová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2022/4-128
26-2022
0,00 € Marek Pavolka, Chlebnice 267, Lenka Hricová Podbiel 389 Obec Chlebnice, Chlebnice 186, PSČ: 027 55
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
242/2022
3,50 € Godiš Ján Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu Mestom Ružomberok
20220335/2022
600,00 € Mesto Ružomberok Zuzana Lesáková
25.
Jún
2022
Zmluva o finančnej zábezpeke
343/2022-1
193,83 € Mgr.Ľubica Kubišová Obec Látky
25.
Jún
2022
Dohoda č.22/11/054/99
INE_099/2022
5 230,62 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Obec Lysá pod Makytou
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »