Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Jún
2021
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
Z/2021/1152/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € MEDIANNA s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/937
16,00 € Slovenské národné múzeum helena Baráthová
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/936
16,00 € Slovenské národné múzeum Ing. Katarína Gogoľáková
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/933
16,00 € Slovenské národné múzeum Mária Ďurišová
18.
Jún
2021
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu č. Z-56/2021/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
232021/ŠVPS/RNM/Z-56/2021/E-SMŠ
0,00 € Slovenská republika - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
18.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2021-35
270,00 € Mária Pinčíková Slovenská národná galéria
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí
290/2021/SP-R
0,00 € Softly s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
200/2021-2060-1010-63696
12 321,96 € Coronado, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/963
32,00 € Slovenské národné múzeum Prvá obchodná s.r.o.
18.
Jún
2021
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
4-1814-ZBVB/2021
0,00 € Jana Sobeková, Ing. Železnice Slovenskej republiky
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/960
24,00 € Slovenské národné múzeum Atila Hantoš
18.
Jún
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/956
24,00 € Slovenské národné múzeum Mgr. Martin Makar
18.
Jún
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/37/54E/2991 zo dňa 20.04.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/37/54E/2991 zo dňa 20.04.2021
0,00 € Imrich Straka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
Jún
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1000402400
0,00 € Slovák Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany
18.
Jún
2021
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, ZMLUVA UNIZA ČÍSLO: 2019-1-SK01-KA103-077807, VÝUČBA A ŠKOLENIE / -1., -2.
Erasmus+ Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, ZMLUVA UNIZA ČÍSLO: 2019-1-SK01-KA103-077807, VÝUČBA A ŠKOLENIE / -1., -2.
995,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzické osoby _ zamestnanci - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká
18.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/34/54E/2022
0,00 € Andrej Jusko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/03/54E/1517
0,00 € Karin Kollárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2175
0,00 € Dana Pánisová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2196
0,00 € Miroslav Kalinay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
18.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3501
0,00 € Juraj Paprčiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »