Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/41/012/13
0,00 € Obec Slanec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/41/54E/3329
0,00 € Ing. Radka Laincz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/41/54E/3350
0,00 € QUEEN CONTROL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/41/54E/3351
0,00 € Ján Soták - JVGroup Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/41/012/12
0,00 € Obec Slanské Nové Mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/16/54E/2828
0,00 € Anna Červená - Bijou Fatal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/01/54E/2206
0,00 € Viktor Hidvéghy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/30/054/349
11 201,76 € Obec Gemer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/26/54E/1429
0,00 € Júlia Haruštiaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/05/54E/1108
0,00 € Mária Kalocsaiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/21/54E/3683
0,00 € Anton Úradník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/21/54E/3659
0,00 € Jozef Holubjak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.
Október
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/84/2020
0484/2020-D1
0,00 € Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Október
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Banská Bystrica
Z2100185
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Slovenská konsolidačná, a.s.
20.
Október
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
D_03_2021
0,00 € Ing. Ivan Kolka Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov
20.
Október
2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 103/633/2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 103/633/2020
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Bratislave, Pri Šajbách 24 v zastúpení: Bytové družstvo Bratislava III Štátny fond rozvoja bývania
20.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 40/EAD IV.Q/OZ12/2021
3302/2021/LSR
0,00 € Handlowo-Usługowa Antoni Zając Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
20.
Október
2021
Dohoda o urovnaní
3341/2021
0,00 € Slovenská republika (ako vlastník) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (ako správca) Polystar, s.r.o.
20.
Október
2021
Rámcová dohoda
3292/21-01
2 248,20 € ALS Czech Republic, s.r.o. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
20.
Október
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/25/54E/329 zo dňa 22.01.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/25/54E/329 zo dňa 22.01.2021
0,00 € Júlia Trnková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina