Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
14. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 624
16/C/2024
40,00 € Petr Vagenknecht Obec Čalovec
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v rozpočtovom roku 2024
2024/0065
1 800,00 € Societas, občianske združenie Obec Miloslavov
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01270-Z
SPO-V05-01270-Z
22 800,00 € Ján Čalfa Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:914
0,00 € prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01244-Z
SPO-V05-01244-Z
22 800,00 € Jaroslav Kondrát Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
Z24/0069
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n. o. Bc. Viktoria Jana Stojdová
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
60/2024
0,00 € Mesto Hurbanovo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
14. Jún 2024
Zmluva č. SZ2024/KE1131-zber a odvoz odpadu zo ŠJ
0011-2024
36,00 € ESPIK Group s.r.o. ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce
14. Jún 2024
Zmluva o dodaní tovaru č. 20/2024 uzavretá podľa §409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. / Obchodný zákonník/
20/2024
69 034,31 € K-TRADE spol. s r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
14. Jún 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
425/3310-KE/2024
19,14 € Juščáková Monika rod. Tomčiková Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 04/2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 04/2024
2 520,00 € MARGITA-ILONA, s.r.o. FRISIANA SK, s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 14, Komenského 4747/41A v Seredi
488/2024
0,00 € Mesto Sereď Eva Puchelová
14. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
672/2024
0,00 € Anna Ober Mesto Sereď
14. Jún 2024
Zriadenie VB za účelom uloženia SO 04 Prípojka vody a SO 07 Prípojka elektriny k stavbe "3 RODINNÉ DOMY, HRACHOVÁ", k.ú. Ružinov, E-KN p.č. 759/4, 760/201, 824/200
28650277230099/1
0,00 € Rossa Invest s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024.
MAGDG2400142
5 357,00 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum Hlavné mesto SR Bratislava
14. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 15/2024
968/2024
178,80 € Mesto Trenčín VIVU s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
979/2024
23 928,43 € MP - plast s.r.o. Mesto Trenčín
14. Jún 2024
Zmluva č.875/2024/OSČ o posyktnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
875/2024/OSČ
4 989,60 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Žitavany
14. Jún 2024
Zmluva o charitatívnej reklame č. 05/2024
CRZ-9396502
2 000,00 € MŠK Jašterice Brezno - poskytovateľ LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
14. Jún 2024
Dohoda o povolení splátok a odklade platenia
2024/039
267,89 € Obec Hliník nad Hronom Ing. Zuzana Kmeťová