Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 806-2023
806-2023
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. December 2023
Zmluva o úvere č. 800/478/2023
800/478/2023
604 430,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Príkazná zmluva č. NZ13/2023 - Zabezpečenie koledovania na Mikulášskom jarmoku, ktorý sa uskutoční dňa 05.12.2023 v amfiteátri pri mestskom múzeu v Nemšovej
239/2023
130,00 € Rastislav Húserka Mesto Nemšová
1. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0143_ZoD
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0143_ZoD
0,00 € KOSIT a.s. Obec Kobylnice
1. December 2023
Darovacia zmluva
UKPD 26/2023
500,00 € Agentúra regionálneho rozvoja PSK Úrad komisára pre deti
1. December 2023
Rámcová dohoda
5-MŠ P/ŠJ/2023
0,00 € Pavlíková Marcela Snina MŠ Perečínska
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
GEN_486/2023
3 750,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Zlaté Moravce
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
196/2023/MKOS
52,50 € Radovan Telvák Snina MKaOS
1. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
INE_001/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Svidník MŠ gen.Svobodu
1. December 2023
Zmluva o nájme pozemku a dohoda o vyplatení finančnej náhrady
PS_1242023
23,50 € Finance Corporation a.s. Mestská časť Bratislava - Lamač
1. December 2023
Nájomná zmluva
ZML_323/2023
96,00 € Mičíková Margita Mesto Myjava
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0798/2023
28,53 € Rastislava Macková, Peter Macko Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0804/2023
40,59 € Lýdia st. Kotlárová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08868-Z
SPO-V03-08868-Z
19 000,00 € Jana Majtánová Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o dielo
8655
0,00 € Mgr.art. Terézia Králiková, DiS.art. Mesto Krupina
1. December 2023
Zmluva č. 231848 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
231848 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Babindol
1. December 2023
Nájomná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Varín, Nezbudská Lúčka, "Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín - Nezbudská Lúčka"
2553/2023-PN
170,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Ťapešovo
2566/2023-RK
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Veľké Košecké Podhradie
2568/2023-PN
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Záložná zmluva č. 300/51/2022/2
Záložná zmluva č. 300/51/2022/2
100 724,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Ing. Franitšek Mašlonka, primátor mesta Štátny fond rozvoja bývania