Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
August
2022
Zmluva o nájme bytu v bytovom dome Sekule 701
73/2022
63,56 € Obec Sekule Fyzická osoba
9.
August
2022
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
č. ZPI-2022-008
600,00 € ŽP Informatika, a.s. Základná škola Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, Podbrezová
9.
August
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6584622252
15 000,00 € Mgr. Patrik Marušák Fond na podporu vzdelávania
9.
August
2022
Dodatok č.2 ku Zmluve č. 10NSP1000222
38d/2022
0,00 € VšZP,a.s. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
9.
August
2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
24ZVS0000793150M
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
9.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
32/08/2022
14,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Zlatica Bacharová
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
72450
1 700,00 € Mgr. Miroslav Gaľa, Miriam Gaľa Havrillová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
72800
1 750,00 € Milan Sirota, Etela Sirotová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73720
3 400,00 € Vladimír Krupec, Ľuboslava Krupcová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
74350
1 500,00 € Ing. Hegenbart Jozef, Ing. Hegenbartová Alena Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
76329
1 500,00 € Ing. Stanislav Koštial, RNDr. Daniela Koštialová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/017
22500211
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
9.
August
2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-45/2022/SOIROPPO3-302031G881
MK-ZP-45/2022/SOIROPPO3-302031G881
23 085,00 € Mgr. art. Michal Seman Ministerstvo kultúry SR
9.
August
2022
Kúpna zmluva č. 3371/2022/LSR
3371/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Holz-Import-Export s.r.o.
9.
August
2022
Zmluva o združenej dodávke 100% zelenej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. GLGE000031
ZS_Z_42022
0,00 € Greenlogy a.s. Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča
9.
August
2022
Kúpna zmluva č. 3434/2022/LSR
3434/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Milan Dorkin
9.
August
2022
Zmluva o vytvorení diela
0307/2022
770,00 € Ornament o.z. Mestské kultúrne stredisko
9.
August
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
103.prrchbo-22-137/2022
192,60 € Ing. Martin PAVLÍK Ministerstvo obrany SR
9.
August
2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
ŠOP SR-Z/157/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
9.
August
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9934896085, 9934896084
17,90 € Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec