Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
August
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 193/2022/BHS
SF 91/2022
160,00 € Vladimír Godár Slovenská filharmónia
9.
August
2022
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55110761
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Igor Bazovsky
9.
August
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022388/2022
600,00 € Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD. Národné osvetové centrum
9.
August
2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20220808002
0,00 € RNDr. Miroslav Pollák Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9.
August
2022
Dohoda o splátkach
GR-4622100186-3/2022
486,42 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
9.
August
2022
Kúpna zmluva
1107922022
1 399,28 € Delimanová Helena Valaliky Industrial Park, s.r.o.
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2021/2022, č. zmluvy 103/2021/2022
UPJŠ - Erasmus 289/2022
1 010,00 € RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9.
August
2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2303/2022
500,00 € SPOLAUDIT s.r.o. Obec Opatovce
9.
August
2022
Zmluva o dielo
10082022-1
60,00 € Mgr. Beáta Nagyová Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
9.
August
2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 13/2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č.13/2022
0,00 € LANTASTIK SR, s.r.o Obec Novoť
9.
August
2022
nájom za hrobové miesto
0557/310/2022
45,00 € Služby mesta Piešťany Medová Jozefína
9.
August
2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1291
0,00 € FÚRA s. r. o. Obec Kružlov
9.
August
2022
D o d a t o k č. 4 k Nájomnej zmluve č. 804096075-2-2019-NZNP
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 804096075-2-2019-NZNP
1 868,50 € Železnice Slovenskej republiky Prima banka Slovensko, a.s.
9.
August
2022
ZMLUVA o spolupráci č. 1025(2022
1025/2022
0,00 € ČLOVEČINA, občianske združenie Mestské kultúrne stredisko
9.
August
2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady Fondu na podporu športu
FNPŠ-Z-10/2022
0,00 € Mária Machová, Ing. PhD. Fond na podporu športu
9.
August
2022
Zmluva o prevode vodnej stavby
27/2022
0,00 € PD-21, s.r.o. Obec Marianka
9.
August
2022
Zmluva o NFP SK/FMP/11b/014-Z
719/2022 ORR
21 605,00 € Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
Zmluva dielo č. 01/2022
01/2022
12 819,89 € PROFISTAV-JM, s.r.o., Dlhá 802/70, 093 01 Vranov nad Topľou Základná škola, Soľ 53 094 35
9.
August
2022
Dodatok č.15 k poistnej zmluve č.4419005016
282022
0,00 € Komunálna poisťovňa,a.s. Obec Veľké Ripňany
9.
August
2022
Kúpna zmluva
632/2022/RÚ
7 050,00 € Adam Zalčík Žilinský samosprávny kraj