Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
17. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-178/2023/2024
490,00 € Karina Zhemelko Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
17. Máj 2024
Dohoda o vyslaní
19/UEL/2024
0,00 € Jerzy Szwagrzyk Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ025/2024
25,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24170094
32024
800,00 € Nadácia ZSE Materská škola, Štúrova 419/1, Leopoldov
17. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
24/2024
51,00 € Obec Hontianska Vrbica Csilla Závodská
17. Máj 2024
Zmluva
ID08/2024
1 500,00 € Obec Šarovce Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žemliare
17. Máj 2024
Zmluva o podnájme – parkovacie miesto č.: 33
MPS SGP 33
1 440,00 € Mahmut Karabucak Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o podnájme – parkovacie miesto č.: 31
MPS SGP 31
1 440,00 € Andrea Vodičková Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
17. Máj 2024
Dodatok č. 3 ku zmluve o poskytnutí stravy pre dôchodcov uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 obchodného zákonníka (č. 513/1991 Zb. v platnom znení)
96/2024
0,00 € Obec Palárikovo Jozef Bábin
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
26/2024
0,00 € Radoslava Madunická a Vladimír Madunický Obec Trakovice
17. Máj 2024
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníkov a rigolov v obci Rimavské Janovce
2024/16
9 760,00 € Ing. Božena Hamaďaková s.r.o. Obec Rimavské Janovce
17. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 991/2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 671/2019
0,00 € Stredná odborná škola stavebná L.D. spol s r.o.
17. Máj 2024
Mandátna zmluva - Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne - realizácia
DPMP 20/2024
5 880,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
17. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V KULTÚRNOM DOME V POPROČI
NZ_025/2024
50,00 € Obec Poproč Schürger Roman
17. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
77/2024
170,00 € Obec Liptovské Sliače Michal Tulinský
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liptovské Sliače v roku 2024
78/2024
800,00 € Obec Liptovské Sliače Šport Skeet Liptovské Sliače
17. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
22.mpr-64-60/2024-S4
21,32 € Pavol BABJAK Ministerstvo obrany SR
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
59/04/2024
0,00 € TATRAGAS, s.r.o. BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
17. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA číslo KZ-01/2024 uzavretá v súlade s ustanovením paragrafu 588 a následne Občianskeho zákonníka číslo 40/64 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov
2024-218-581
4 104,00 € Obec Švábovce Daniel Balog
17. Máj 2024
Zmluva o prevode správy č. 3/2024/MPO
SE_ZM_3-2024-MPO_2024
0,00 € Okresný úrad Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)