Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
27. Január 2023
Kúpna zmluva
897/2023/LSR
60,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Eva Vlčková
27. Január 2023
Zmluva č. 15/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 15/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
16 320,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Nájomná zmluva č. 1113/2023
76/2022
0,00 € Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. Obec Bojničky
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1530/22
5 000,00 € Veronika Migašová Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_101052309
884/31/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-837/2022
53 293,20 € Vespas, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1524/22
5 000,00 € Mgr. Natália Olejníková Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Zmluva o dielo č. 132-2022
77/2022
0,00 € TRIMEL, s.r.o. Obec Bojničky
27. Január 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
52.vpr-20-14/2023-S4
24,12 € Mgr. Maroš PUŠKÁR Ministerstvo obrany SR
27. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
78/2022
0,00 € Obec Bojničky Mgr. Jarmila Baráková
27. Január 2023
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
0,00 € Materská škola Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
1784/22
5 000,00 € Katarína Dzurňáková Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Kúpna zmluva
895/2023/LSR
60,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Ing. Miriam Sušková
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1528/22
5 000,00 € Bc. Veronika Štúrová Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Kúpna zmluva
896/2023/LSR
60,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Ing. Lukáš Veselovský
27. Január 2023
Nájomná zmluva k HM Selenec Kolumbárium 73/2
221/2023
0,00 € Mesto Nitra Rudolf Pňaček
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 58/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 4/2023
945,00 € RNDr. Andrea Parimuchová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Január 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 235/10
230/2023
0,00 € Mesto Nitra Mária Lacinová
27. Január 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
33/2023
28 800,00 € Ivan Šramko Úrad vlády SR
27. Január 2023
Pokyn č. 46_2023_THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny - SO 3410 Posunovacie zariadenie
53/2023
0,00 € Združenie MDŽ-NZ Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.