Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
30.
Jún
2022
Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme nebytových priestoro č. 32/2010
231/ZML2022
1 129,03 € Vijofel trade s.r.o. Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu v Belej nad Cirochou č. SSOD-06/2022
Zmluva č. SSOD-06/2022
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Štefánia Gnipová
30.
Jún
2022
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.12.2016
22062901 - 3
59,88 € Mesto Šaštín-Stráže Magdaléna Skokánková
30.
Jún
2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
134/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra , odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
30.
Jún
2022
Preprava a zhodnotenie BRKO
374/2022
44 768,88 € CMT Group, s. r. o. Mesto Partizánske
30.
Jún
2022
udelenie súhlasu – licencie
VP/22/00439/001
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nové Mesto nad Váhom
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
NAJ_004/2022
50,30 € Bálint Zoltán Obec Okoličná na Ostrove
30.
Jún
2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva - koncert skupiny PARA
1273/2022
834,00 € Peter Hrabě Mesto Nitra
30.
Jún
2022
Zmluvao spolupráci pri realizácii podujatia: Cyrilo-metodské dni Terchová
1419/2022
0,00 € Mesto Nitra Obec Terchová
30.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku nas prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zo dňa 09.12.2021
458/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30.
Jún
2022
Zmluva o dielo
27/2022
500,00 € Miroslav Keveš, Košťany nad Turcom Obec Košťany nad Turcom, č. 64, 038 41 Košťany nad Turcom
30.
Jún
2022
Zmluva o dielo
451/2022
13 367,04 € Water Solutions, s.r.o. Obec Liptovská Teplá, Liptovská Teplá č. 142, 034 83 Liptovská Teplá
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 192/2022/HM
192/2022/HM
23,00 € Alexander Sztrapek Mesto Štúrovo
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 180/2022/HM
180/2022/HM
23,00 € Viola Golánová Mesto Štúrovo
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 176/2022/HM
176/2022/HM
23,00 € Eva Pestiová Mesto Štúrovo
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme hnuteľného majetku
ZMD_262/2022
5 000,00 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Mesto Myjava
30.
Jún
2022
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.12.2016
22062901 - 2
59,88 € Mesto Šaštín-Stráže Peter Hladký, rod. Hladký a Erika Hladká, rod. Sieglová
30.
Jún
2022
DOHODA NA PRENÁJOM NP KD V SILADICIACH
Si-35/2022-023
40,00 € Obec Siladice Monika Kozmérová
30.
Jún
2022
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01197/2021-PKZP-K40137/21,00
159/2022
452,93 € Slovenský pozemkový fond Mesto Turzovka
30.
Jún
2022
Zmluva o dielo
29/6/2022
188 682,59 € BROZ STAV s.r.o. Obec Zákopčie