Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231127041
0,00 € Obec Pohronská Polhora Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
225-1130VT/2023
2,00 € Obec Nižný Kručov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-001/2023/Bytčica/SO-904/1856/4814
8 576,46 € Stanislav Bellan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. December 2023
Memorandum o odbornej spolupráci
190010/367/2023
0,00 € Slovenská banková asociácia Ekonomická univerzita v Bratislave
4. December 2023
Licenčná zmluva
22/2023/UVLF-UKES
0,00 € prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4. December 2023
Záložná zmluva č. 300/461/2023
300/461/2023/ZZ
100 334,00 € Obec Nitrianske Rudno Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Kúpna zmluva
DRC-3/11/2023
3 702,00 € Martin Birčák Obec Drienica
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávka zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
5100007523
3,50 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1232/2023
45,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Anna Purková
4. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/34/010/51
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Obec Hažlín
4. December 2023
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 001/2024/IT
KRUB-116/2023
540,00 € SIAD Slovakia spol.s.r.o. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
4. December 2023
Kúpna zmluva
7120/2023/LSR
4 793,00 € FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DREW-TAR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/231/2023
50,00 € Obec Lehota Jaroslav Šášik, JUDr.
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
226-1130SK/2023-010
2 536,67 € Bc. Radoslava Pacigová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
Nájomná zmluva č. 562/2023
562/2023
204,84 € Pavol Švec Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
4. December 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o službách v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009 - 2023 (2009000789)
2023003052
0,00 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Mesto Košice
4. December 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
ZoD č.2/2023
4 513,82 € Miloslav Sajan - MILVIN Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Základná škola s materskou školou, Hemisféra ľavá, o.z.
4. December 2023
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu
2041/2023
5 071 505,78 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
Prenájom
JS/2023/M/03805/VP
0,00 € Johnny servis Dom kultúry mesta Handlová