Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
93873
1 500,00 € Filip Jakal Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Zmluva o nájme, Moyzesova 1866, č.b. 6, Púchov
392/2022
6 806,52 € Vladimír Rajník Mesto Púchov
2. December 2022
Kúpna zmluva
56/2022
170,00 € Obec Dolný Pial Věra Hindická
2. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
186/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Jana Španková, PhD.
2. December 2022
Darovacia zmluva
2456/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Darina Porubská
2. December 2022
Dohoda uzatvorená podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/36/012/20
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Uloža
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89625
1 500,00 € Štefánia Šefčíková, Papánová Mária rodená Šefčíková, Šefčík František ing., Šefčík Anton, Šefčík Marián, Šefčík Jozef Mgr., Šefčík Ján Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8691/1
44/MAJ/HLZ/2022
0,00 € Marian Polák a Mgr. Zdenka Kleknerová Mesto Stará Turá
2. December 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
541/2022
860,00 € Mgr. art. Soňa Sadílková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
2. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
Zmluva č. 30/2022
0,00 € Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves Klub RTVŠ MIX, zastúpená: Kamila Vargová
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89069
1 500,00 € Mgr. Lucia Cíferská Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. December 2022
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
11.bVzSNR-35-303/2022
18,04 € Michaela VAJSÁBLOVÁ Ministerstvo obrany SR
2. December 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
0,00 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
2. December 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-042/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
28,66 € Viliam Hatala Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. December 2022
Dohoda o spolupráci
5
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Základná škola, Školská 295, Štítnik
2. December 2022
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych a súvisiacich služieb č. ÚEZ 298/2022
Z2022-294
29 880,00 € Ing. Peter Plunár - PPP, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
2. December 2022
oprava a udržiavacie práce v sklade a šatniach v Krematóriu
86/2022
9 160,76 € AGORA s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
2. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre rok 2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s Spojená škola internátna, Vranov nad Topľou
2. December 2022
Poistenie majetku
11-422819
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Dobrohošť
2. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Jastrabie pri Michalovciach