Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2022/436/I/RUK/OCOZ
D/2022/1055/I/RUK/OCOZ
78 856,67 € SimKor s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
20.
Máj
2022
Kúpna zmluva MPV FO - 529/6453/2022
529/6453/2022
318,34 € Rebrošová Anna rod. Reháková Slovenská správa ciest, Bratislava
20.
Máj
2022
Kúpna zmluva MPV FO - 531/6453/2022
531/6453/2022
159,17 € Rehák Ján Bc. rod. Rehák Slovenská správa ciest, Bratislava
20.
Máj
2022
Zmluva o dielo
2022 zmluva o dielo CS
159 384,17 € CS, s.r.o. Obec Majcichov
20.
Máj
2022
Kúpna zmluva MPV FO - 532/6453/2022
532/6453/2022
477,51 € Rehák Karol rod. Rehák Slovenská správa ciest, Bratislava
20.
Máj
2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
č. ÚEZ 106/2022
0,00 € K.T. spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
20.
Máj
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
14.prlog – 166-9/2022
20,70 € Ján SEDMÁK Ministerstvo obrany SR
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-AKD6-512-001-004
60 648,00 € Obec Pliešovce Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské
20.
Máj
2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1429-1313-ZBVB/2022
0,00 € Jozef Nemec, Ing. Železnice Slovenskej republiky
20.
Máj
2022
Zmluva o dielo na objednávku
24/106101/2022
15,00 € Ing. Lukáš Blaško, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
20.
Máj
2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1433-1313-ZBVB/2022
0,00 € Jarmila Šeboková Železnice Slovenskej republiky
20.
Máj
2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Innovation of plastic waste recycling system"
BIN 01_2021_016/16/22
200 000,00 € Greentech Slovakia s.r.o. Výskumná agentúra
20.
Máj
2022
Nájomná zmluva
20052022_02
0,00 € Adriana Krajčíková Obec Dolné Vestenice
20.
Máj
2022
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 243/2022
197,60 € Ľuboš Nagy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci
130/2022
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Národné osvetové centrum
20.
Máj
2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
28-121-003209/2022
0,00 € Slovenská republika - Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky Slovenská republika - Geodetický a kartografický ústav Bratislava
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
308/2022
1 500,00 € Krpček Mesto Dolný Kubín
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
476/2022/KGR
0,00 € South s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5442/2022/ORR-17835
5368/2022/ORR-17835 (377/21/2022/40)
5 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Podhoroď; Košice Región Turizmus
20.
Máj
2022
Zmluva o dielo
00/2019
Doplnená
43 586,56 € TIMEO, s.r.o.. Obec Uzovce