Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu 9/651/2023
9/651/2023
200,36 € Obec Horný Vadičov Miroslava Orešanová
30. September 2023
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51601/2023
36/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Tehla, Tehla 88, 93535
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000486
105,00 € Marianum Ing. Marian Rafaj
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
222/23
480,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/351/2023
146,07 € Furinda Martin Mesto Trstená
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000680
170,00 € Marianum Irena Šimunková
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000483
140,00 € Marianum Ing. Jana Bullová
30. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/10991/1
903,00 € Feketová Miroslava, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-107823
TvU-2023-ŠD-107823
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Antolikova Simona
30. September 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/13997/003
2023030
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kokošovce
30. September 2023
dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
OP/2023/00429131
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovská Porúbka
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77464-2
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Dmytriiev
30. September 2023
Zmluva o dielo
052023
18 287,05 € SPEEDCOM s.r.o. Obec Brezina
30. September 2023
D O H O D A §54 č 23/11/054/312
20/2023
10 266,00 € ÚPSVaR Obec Čelkova Lehota
30. September 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
R2023/1951
0,00 € Obec Jasenie Základná umelecká škola Brusno
30. September 2023
Zmluva č. 1/2023 o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
1/2023
0,00 € Základná škola, Farská ulica 20, Horné Lefantovce Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej
30. September 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 45/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 01.03.2019, v znení Dodatku č. 18 zo dňa 22.06.2023
CRZ/774/2023
0,00 € Mesto Trebišov Jozef Gajdoš
30. September 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
24ZVS0000078610D
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Matiašovce
30. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2023
30092023
0,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Matiašovce
30. September 2023
Zmluva o nájme číslo 01
NZ 01
0,00 € Základná škola, Školská 56/9, Oslany Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany