Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2022
sála
3/PP/2022
80,00 € Miestny úrad MČ Bratislava–Záhorská Bystrica Združenie Gerion
30. September 2022
dotácie
446/2022
103 254,15 € Ministerstvo investícií, regio Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
30. September 2022
Zmluva č. 31/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
1361/2022
18,00 € Mesto Trenčín ŠKRUPINKA Trenčín
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BA 271/5-946/2022/0820036-Nzpk
1364/2022
38,90 € Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Mesto Trenčín
30. September 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. NZ/202/2022/OM
202/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Monika Székelyová
30. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku
423/2022
0,00 € Mesto Kežmarok Radoslav Výrostek
30. September 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
34/2022/Zm
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri EÚ SAV Ekonomický ustav SAV, v.v.i.
30. September 2022
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 344/SF/2013
NZNB_079/2022
1 403,26 € OLMI TRADE, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva č. 50/2022 o krátkodobom nájme nebytových priestorov
56/2022
80,00 € Vizi Dana Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice
30. September 2022
Nájomná zmluva
307/2022
19,56 € Mesto Čadca Ing. Ladislav Šimčisko
30. September 2022
Kúpna zmluva "školský program" na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
KP_023/2022
0,00 € Valman, s.r.o. Obec Kamenec pod Vtáčnikom
30. September 2022
Zmluva o prenájme
3/2022-23
385,00 € Špeciálna základná škola, Košice/Inžinierska Športové združenie TJ Metropol košice
30. September 2022
nájomná zmluva
27/9/2022
96,00 € Dom Kultúry v Čadci Kresťanský zbor v Čadci
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0351
0,00 € Veronika Pechová, Budmerice 840,90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Uzatvorenie stojísk kontajnerov na odpady - čipový systém otvárania
842/2022
14 338,02 € Branislav Ižold BARNY Mesto Levice
30. September 2022
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 73/4/2022
0,00 € Doprastav, a.s. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
30. September 2022
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 73/4/2022
0,00 € Doprastav, a.s. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
30. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb
2022/0871
194,25 € FERO s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. September 2022
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
278
2 280,00 € REDIST s.r.o. Obec Trenčianske Stankovce
30. September 2022
Zmluva o dielo č. 100/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
100/2022
50,00 € Mgr. Jana Mihaličová Krajské múzeum v Prešove