Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025247_Z
1 270,00 € Mikrochem Trade, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Dohoda o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
ŠOP SR-Z/184/2020
10,00 € Mgr. Radovan Michalka Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025273_Z
389,01 € nabbi, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025421_Z
2 800,00 € Mikrochem Trade, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025430_Z
2 300,00 € Aloquence, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025444_Z
1 260,00 € ITSK, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025442_Z
45 898,80 € CHIROSAN, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025445_Z
110 150,00 € VIRTUS s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbor.predag. praxe pre študentov
D/2020/2113/IX/PRIF/TAJ
0,00 € Základná škola Matky Alexie Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025451_Z
950,00 € VWR International GmbH Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025453_Z
265,99 € NABIMEX, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025461_Z
456,00 € Nemček SONES spol. s r.o Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025474_Z
801,49 € BIOTECH s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
Október
2020
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-3-30/2020
2020/512-HM
0,00 € Vojenský historický ústav Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2020
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže ZENIT v programovaní, Olympiáda v informatike
OU-PO_ZM_OS-161-2020_2020
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove Okresný úrad Prešov, odbor školstva
20.
Október
2020
Dohoda č. 20/32/054/303 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/32/054/303
690,48 € Obec Vinica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
20.
Október
2020
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20201016-ulrych
0,00 € RNDr. Jaromír Ulrych, Dr.Sc. Slovenská akadémia vied
20.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
2020-1-DE03-KA229-077578_2
Doplnená
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Odborné učilište internátne Ladce
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ
20/26/054X/17
5 696,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 3+M production s.r.o.
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie. č.4 (A)
20/42/54E/2501
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ľuboš Zambor - IT - Centrum SLOVAKIA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »