Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84015/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84017/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
20.
Október
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-002/2020/Korytné/0209/Hozsi
18,17 € Andrea Babiková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Príkazná zmluva
19/2/8366/1
392,00 € Džubáková Martina, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
83994/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Málinec
20.
Október
2020
Dohoda č. 20/22/060/143 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/22/060/143
899,07 € Monika Komorášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
20.
Október
2020
Dohoda č. 20/42/54X/8 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3
Dohoda č. 20/42/54X/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Milina Doliničová
20.
Október
2020
Zmluva č. TT_2020_108502_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1336_2020 Zmluva č. TT_2020_108502_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
20.
Október
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/21/054/224
345,24 € Terézia, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
Október
2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20/34/054/345
14 873,02 € TOBI GROUP s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Október
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3721 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
20/03/54E/3721
0,00 € Marián Sasko FI - SA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
20.
Október
2020
Z M L U VA o nájme nebytových priestorov
31/2020/EÚ
376,30 € Euroatlantické centrum Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVMV
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-54/2015/Turie/0130/SO025-00/Axioma_dodatok č.1
4 825,59 € Anna Filinová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84021/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
20.
Október
2020
D O H O D A č. 20/35/012/19 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/012/19
0,00 € Stredná priemyselná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20.
Október
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/21/054/226
1 035,72 € Obec Oravské Veselé Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
Október
2020
Z M L U VA o nájme nebytových priestorov
32/2020/EÚ
59,36 € OZ SIGMA PHI KAPPA Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVMV
20.
Október
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
20/21/054/225
345,24 € Mesto Námestovo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
Október
2020
Dohoda číslo : 20/25/54E/5892v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/25/54E/5892
0,00 € Tichý Miroslav - ALTIC Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84034/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Detva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »