Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6612
368/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Silvia Kinčíková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6615
371/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Tatiana Pinčeková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6618
374/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Marián Šoka
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/015
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/015
200,00 € ISA projekta, s. r. o., Námestie Gen. M. R. Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom Obec Ostrov
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového m č. 348iesta
402/2022
10,00 € Obec Snežnica Ľubomíra Kmentová
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
239/2022
3,50 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
241/2022
7,00 € Godiš Ján Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí pôžičky zo sociálneho fondu Mestom Ružomberok
20220336/2022
1 000,00 € Mesto Ružomberok Bc. Eva Papúchová
25.
Jún
2022
"Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec"
147/2022
204 428,90 € Svoma s.r.o Mesto Lučenec
25.
Jún
2022
Poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie
485/2022
500,00 € Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 34/2022
ZOU0772022
50,00 € Mgr. Jana Malatincová Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 9 na adrese Moyzesova 819/106
452/2022
2 129,76 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.185/2020
475/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení investičných práv a záväzkov stavby " Považská Teplá - splašková kanalizácia"
480/2022
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2281 na prenájom hrobového miesta
CIN_095/2022
12,50 € Bystrianská Anna Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44/2022
1,00 € Obec Podhorany Dalibor Kóňa
25.
Jún
2022
Zmluva o propagácii
174/2022
3 000,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
25.
Jún
2022
Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie technickej vybavenosti k bytovému domu Pod Šípkom
325/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva č. 23/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
837/2022
14,00 € Mesto Trenčín Občianske združenie Naše Záblatie
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
840/2022
2 000,00 € Mesto Trenčín Kultúrne centrum Kubra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »