Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
27. September 2023
Dodatok č.14 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.936/2003/OSM zo dňa 05.12.2003 v znení Dodatkov č.1-13.
2656/2023
41 430,36 € Mesto Nitra Základná škola kráľa Svätopluka
27. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Vypracovanie PD Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne
869/2023
0,00 € enlea, s.r.o. Mesto Komárno
27. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
720/2023
371,00 € Spoločnosť uctievaných OZ Mesto Šala
27. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
723/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Štefan Adamčík
86/2023
25,00 € Obec Prievaly Adamčík Štefan
27. September 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo č. 607/2022 zo dňa 11.08.2022
557/2023
0,00 € CONSTRUCT, s.r.o. Mesto Lučenec
27. September 2023
Zmluva o dielo
121/2023
210 479,80 € M.K.C. s.r.o. Štrba Obec Štrba
27. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2114726
600,00 € Zeman Marián Rozhlas a televízia Slovenska
27. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000481
140,00 € Marianum Ing., CSc., Pavel Hucko
27. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000730
170,00 € Marianum MUDr. Vladimír Vozár
27. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000480
191,18 € Marianum Mária Panyiková
27. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000729
170,00 € Marianum Mgr. Ľubor Král
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 3 - interiérové vybavenie knižnice
119/2023
822,62 € JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
27. September 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 157/10 na hrobové miesto
644/2023
0,00 € Mesto Šala Botka Gabriel
27. September 2023
prenájom učebne
Pc/08/2023
2 624,63 € Základná škola Pankúchova OZ Umenie pre deti
27. September 2023
Mandátna zmluva
56/2023
1 890,00 € Lobotka Juraj, Mgr. Obec Radošovce
27. September 2023
Príkazná zmluva
3623
400,00 € Štefan Nemcsok Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. September 2023
Mandátna ZMLUVA
3622
400,00 € B-KG Kft Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. September 2023
NZ HM 8/388 jednohrob KC
1879/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Igor Brezina
27. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1061/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba