Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Október
2020
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda v anglickom jazyku, Matematická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku, Dejepisná olympiáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda,...
OU-PO_ZM_OS-162-2020_2020
0,00 € Centrum voľného času v Starej Ľubovni Okresný úrad Prešov, odbor školstva
20.
Október
2020
Dohoda č.20/42/54X/15 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu " Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ-Opatrenie č.2 podľa §54
Dohoda č.20/42/54X/15
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce DUMIRO, s.r.o.
20.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa §44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa §44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách č. A15811935
0,00 € ORANGE Slovensko a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce
20.
Október
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke uzatvorenej v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
80/2020/ŠVPS/RHE/D
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz PZ Javorník Regionálna veterinárna a potravinová správa, Humenné
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202024830_Z
4 839,91 € Bidfood Slovakia s. r. o. Základná škola
20.
Október
2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.1/134/2020
1/134/2020
9 570,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov Sociálna poisťovňa
20.
Október
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-24/2020/Rosina/188/SI
0,22 € Pavel Vojtyla Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
50/2020
0,00 € CEIT – Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o. Štátny pedagogický ústav
20.
Október
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-0029/2020/Korytné/0209/Hozsi
3,03 € Štefan Kokoruďa Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
D O H O D A č. 20/35/012/18 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/012/18
0,00 € Obec Stakčínska Roztoka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20.
Október
2020
Kúpna zmluva č.1608/20
Z202010003
3 316,80 € VIDRA a spol.s r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
20.
Október
2020
D O H O D A č. 20/35/010/21 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/35/010/21
0,00 € Obec Hostovice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
20.
Október
2020
Dodatok č. 04 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D04_SEP-IMRK2-2017-001290
62 251,94 € Mesto Veľké Kapušany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
POZ 408/2020
69 999,98 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
20.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6851
0,00 € Martina Geisbacherová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20.
Október
2020
Zmluva o dielo č. 2020/115 – Sliač - vybudovanie stojiska stred – SZ a PD
6400002495
100 447,92 € DAQE Slovakia s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
20.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
83979/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kolta
20.
Október
2020
Dohoda číslo 20/41/051/353 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
20/41/051/353
0,00 € crewnet s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/43/54X/8
5 696,52 € J.O.MAX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ
20/13/54X/4
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín BULGUR s.r.o.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »