Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
524/2024
1 200,00 € Súkromné centrum voľného času LAURA Mesto Dolný Kubín
28. Máj 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/12/059/67
10 736,60 € EKOSLUŽBA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. Máj 2024
Memorandum of Academic co-operation between
ZML/1/2024/191006/z:740
0,00 € University of Pécs, Faculty of Humanities and Social Sciences Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
28. Máj 2024
NZ. č. 850501017-4-2024-NZP, k. ú. Horné Kočkovce
NZ. č. 850501017-4-2024-NZP
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Trenčín región
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
337/2024/DZ/UP
0,00 € Viktor J., PaedDr.E.Viktorová, R.Šejirman, M.Čekan, Ing.M.Čekanová, T.Compeľ, Ing.F.Talarovič, Mgr.T.Talarovičová, K.Kerpčár, Mgr.V.Kerpčárová, M.Ceperko, R.Kvasňák a M.Kvasňáková Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
4/2024
150,00 € Cirkevná spojená škola Obec Pčoliné
28. Máj 2024
Zmluva č. 02/DV/2024 o duálnom vzdelávaní
02/DV/2024
93,00 € AOKI Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
28. Máj 2024
51.vz-20-9/2024
51.vz-20-9/2024
8,70 € Dušan Štaffen Ministerstvo obrany SR
28. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 26/2004
59/2024
40,00 € Obec Matúškovo Árpád Vankó
28. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-322/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,04 € Zuzana Masnicová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 41/2024.
41/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Ivan Hulita
28. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002774-009_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) mjr. Mgr. Peter Kantoris
28. Máj 2024
zmluva o poskytovaní služieb č. ZPS_8_2023
57/2024
0,00 € Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Obec Dolný Lopašov
28. Máj 2024
Zmluva o prenájme KD - Erik Machovič
58/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Erik Machovič
28. Máj 2024
zmluva o prenájme KD - Iveta Bohunická
60/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Bohunická Ivana
28. Máj 2024
NZ HM 14/110 jednohrob KC
1013/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Mária Idlbeková
28. Máj 2024
Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore
202400478/2024
1 020,99 € REEST, s.r.o. Mesto Prešov
28. Máj 2024
Zmluva o refundácii -úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete VO a o technickej podpore
202400479/2024
299,58 € Ateliér kreatívnej fotografie a designu a.s. Mesto Prešov
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-341-02056
24-341-02056
5 216,00 € Mgr. Vladimíra Büngerová Fond na podporu umenia
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-341-02359
24-341-02359
3 912,00 € Mgr. Miroslava Sikorova Fond na podporu umenia