Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/NAF029 na projekt "Rozšírenie kamerového systému"
OcÚ/PŠ/2023/386/2643
4 056,00 € Nadácia EPH Plavecký Štvrtok
7. Jún 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
285,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Jún 2023
Delimitačný protokol č. 1 na zabezpečenie prechodu práv a povinností
Spr 5041/2023-1
0,00 € Krajský súd v Žiline Správny súd v Banskej Bystrica
7. Jún 2023
Dohoda príslušných krajských súdov na zabezpečenie výkonu súdnictva
Spr. 402-23
0,00 € Krajský súd v Banskej Bystrici Krajský súd v Žiline
7. Jún 2023
Delimitačný protokol č. 1
4011/23
0,00 € Krajský súd V Trenčíne Správny súd v Banskej Bystrici
7. Jún 2023
Zmluva uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
Spr 263/23
3 000,00 € Vodárenská spoločnosť Ružomberok,a.s. Okresný súd Liptovský Mikuláš
7. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry zo dňa 30.03.2023
993/2023
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mesto Trenčín
7. Jún 2023
Kúpna zmluva
389/2023
4 000,00 € AKORDEÓN SERVIS – Miroslav Bielik, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
7. Jún 2023
Zmluva o výkone správy
1000/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo Trenčín Mesto Trenčín
7. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 06/2003 / Dodatok zo dňa 28.4.2023
Kúpna zmluva č. 06/2003
0,00 € BENOL STEEL a.s. Košice Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Jún 2023
Prihláška na účasť v programe
1003/2023
0,00 € Mesto Trenčín Natália Husárová
7. Jún 2023
Prihláška na účasť v programe
1004/2023
0,00 € Mesto Trenčín Ing. Michaela Brtková
7. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0219/2023TN
1006/2023
0,00 € Mesto Trenčín Martin Omasta
7. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
1SprO/98/23
928,60 € Orange Slovensko, a.s. Okresný súd Lučenec
7. Jún 2023
Zmluva o dielo - kanalizačné vetvy
2023/22/1755
31 812,00 € EnviProjekt, s. r. o. Obec Nižná Myšľa
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2/6/2023
0,00 € Občianske združenie TEOFIL Obec Nedožery - Brezany
7. Jún 2023
Poistná zmluva č. 360001290
360001290
974,40 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 41/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1167/2023
167 591,52 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Kúpna zmluva Veľké Ozorovce
2023-P-04
2 100,00 € Oľga Kačmarová Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1207/2023
0,00 € BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitriansky samosprávny kraj