Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
30. September 2022
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO č. 7710054008
UPJŠ - 526/2022
863,27 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. September 2022
Zmluva 02/2022 o náme nebytových priestorov
Zmluva 02/2022 o náme nebytových priestorov
160,00 € Hotelová akadémia Mikovíniho, Bratislava Žilinská univerzita v Žiline
30. September 2022
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU - Svodov č. 24, Komenského č. 45
13263/2022
34,00 € Mesto Želiezovce Packeta Slovakia, s.r.o.
30. September 2022
Chemický posypový materiál NaCl
82/4/2022
4 791 000,00 € EUROMAR spol. s r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
30. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k. ú. Tvrdošovce, za účelom realizácie stavby "Región Nové Zámky - odvedenie a čistenie odpadových vôd - časť Tvrdošovce", LV č. 5327
880/2022-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Tvrdošovce
30. September 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY č.104/2022
104/2022
0,00 € ThLic. Marek Haratim, Rímskokatolícka církev, farnosť Sabinov Krajské múzeum v Prešove
30. September 2022
Zmluva o dodávke tovaru "Čerstvé mäso a mäsové výrobky" pre Hotelovú akadémiu, Hlinská 31 v Žiline
69/2022/P
20 624,89 € hamsal, s.r.o. Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
30. September 2022
Zmluva o spolupráci
563
0,00 € FinQ Centrum, n.o. Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica
30. September 2022
Zmluva o dielo - "VN Tesáre-Zľavy-oprava betónových konštrukcií na sklze v rkm 9,700"
897/2022-PN
109 030,01 € REVISTAV, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30. September 2022
Kúpna zmluva MPV FO ()
909/6353/2022
8,09 € Belinová Andrea rod. Belinová Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000303905-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trhoviská Ružinov, s.r.o.
30. September 2022
Kúpna zmluva MPV FO ()
941/6353/2022
31,32 € Kačurová Eva rod. Briňarska Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 22/44/059/2
8 541,84 € Marek Hmelár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19852
MK-4750/2022-323/19852
84 839,20 € Obec Letanovce Ministerstvo kultúry SR
30. September 2022
"Zmluva č. 4600006608/VS/2022 na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Žilina"
532/2022
0,00 € MEDCENTRUM, s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu stáž v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2022/2023, číslo zmluvy 17/SMP/KA131/2022-23
ZML-2022/1-978:191006
0,00 € Michal Jarabica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. September 2022
Poskytovanie praktického vyučovania
37-2022
0,00 € Secop s r.o. SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní č. 83/62/2022/01
Zmluva o ubytovaní č. 83/62/2022/01
1 140,00 € Mukagali Yerezhenov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
Z202207
0,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o Základná škola s materskou školou, Kostolná 28, Hrnčiarovce nad Parnou
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0331
0,00 € Ing.Peter Magdolen, Budmerice 1083, 90086 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice