Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Marec 2024
DOHODA o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 107/2024
0,00 € Ing. Ivan Pezlar DBA, MBA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
16/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
1. Marec 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002656-289
SE_ZM_SE-OU6-2024-002656-289_2024
1 300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Žori Radovan
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/712406/2024/MC - dvojhrob - pohrebisko Martin, Sklabinská ul.
218/2024
0,00 € Mesto Martin Renáta Gvothová
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-PL-23-0048
SK-PL-23-0048
4 800,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1. Marec 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
303/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 1/24
NZ1/24-06/2024
388,00 € Miroslav Takáč DEMI FÓLIE SK Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
1. Marec 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-MRK-INÉ-2024/292
0,00 € PhDr. Mgr. Ľuba Kráľová PhD. Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
72/2024
6 508,00 € Július Turček Národný ústav detských chorôb
1. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
12/2024
16,60 € Obec Liptovská Lúžna Pavol Fongus
1. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
172/GR/2024
0,00 € Slovenské národné divadlo Slovenský olympijský a športový výbor
1. Marec 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
109/2024
0,00 € Mesto Senica Samuel Hokša
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
2024/03/D
636,00 € ZRPŠ pri ZŠ Želiarska 4 Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice
1. Marec 2024
CONSORTIUM AGREEMENT HORIZON EUROPE Mhz-TOMOSCOPY GA No 101046448
UPJŠ - 108/2024
264 000,00 € DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY (DESY),koordinátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
DNV-Marchegg-ZSR-2024
10 940 261,94 € Združenie PORR, ŽSR – DNV – Marchegg, Vedúci člen združenia: PORR s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Rámcová zmluva o dielo
29/2024
0,00 € Komingstav s.r.o., Gáň Mesto Sládkovičovo
1. Marec 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 8/2022
41/2024
107,12 € Neuvedené Mesto Nemšová
1. Marec 2024
predaj pozemku v k. ú. Nemšová
47/2024
6 188,00 € Neuvedené Mesto Nemšová
1. Marec 2024
Dohoda o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Javorová 5, 015 21 Rajec
2024/088
20 000,33 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Rajec
1. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve 2/2023 o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
5/2024
540,00 € Kyberšikana, s.r.o. Košice Základná škola