Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
6600001846
74 400,00 € ZET dip s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
8/2024
159,03 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Malá Čierna
12. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení koncertov
SF 202/2024 DU
7 500,00 € Bachova spoločnosť na Slovensku, o.z. Slovenská filharmónia
12. Júl 2024
licencie SW PDFSam Enhanced Pro
OBJ_187_2024
1 788,00 € Sober Lemur S. r. l. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPTN_ZM_CPTN-OMP_2024-002806-007_2024
50 000,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Viliam Vrábel
12. Júl 2024
Dodatok č.2 k ZM č. 32/2021
Dodatok č.2 k ZM č. 32/2021
0,00 € Obec Čaklov Kmecová Anna
12. Júl 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA131-HED-000202086
138 341,00 € Vysoká škola DTI, s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
511/243/2024/ZZ
74 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Eduarda Nécseya 3169, Žilina, v zastúpení Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/ Štátny fond rozvoja bývania
12. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
4/2024
120 000,00 € Cmc, spol.s.r.o. Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45/762405/2024/KH - dvojhrob
798/2024
0,00 € Mesto Martin Andrea Šupíková
12. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
ZS2024078/OSMM
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Žarnovica
12. Júl 2024
Zmluva č. 195/2024 o vykonávaní odborných konzultačných činností fyzickej osoby
208/2024
0,00 € PhDr. Marta Gažiová Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
12. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10272
0,00 € Pohrebno - cintorínske služby, s. r. o. Poprad Nováková Helena
12. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
77790-8
102,14 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Malyshev
12. Júl 2024
Dodatok k NZ
D-7-9-2024 Jozef Hornyák
0,00 € Mesto Čierna nad Tisou Jozef Hornyák
12. Júl 2024
časť pochôdznej strechy Stavby Mlynarovičova16
587/2024
959,40 € GROWLER s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
205/2024
6,00 € Obec Vydrná Janka Stankovianska
12. Júl 2024
Dodatok č. 2
309070ANJ2
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Borša
12. Júl 2024
Kúpna zmluva č.4305/2024/LSR
4305/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ DASOS s.r.o.
12. Júl 2024
Dodatok č. 5 o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. ZM-T-275/2017
Dodatok č. 5 k ZM-T-275/2017
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Polyfunkčnej vybavenosti, na ul. L. Svobodu 4885/93, 95 v Poprade, v správe Správa bytov a domov s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.