Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
4. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30201/ZoBKZ-351/2023/Likavka/7596-04/0920/DPP
315,65 € Róbert Haluška Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB240017
231/2020/MPRVSR-3010/D1
381 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
4. December 2023
poistenie PC zariadení
2023/63/škola
0,00 € poisťovňa Generali Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
4. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
23/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
4. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
501/2018
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Mária Škorvánková
4. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
10/2023
0,00 € UNION Poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
4. December 2023
Zmluva o reklamnej spolupráci
ZMRE-2023-210-000005
0,00 € Technické služby Brezno Motor-Car Banská Bystrica spol. s.r.o.
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
845 876 008-1-2023-ZVB
396,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
4. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 163/MP-2023
163/MP-2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
MVMCEESK00187G2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Spojená škola, Dobšiná
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 76/140/2023
Zmluva č. 219/2023/SOŠETt
528,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
4. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
INT133/2023
50,00 € Helena Funtaliová Obec Valaliky
4. December 2023
Poistná zmluva o poistení a zodpovednosti za škodu
11-424894
389,64 € Union poisťovňa, a. s. Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
4. December 2023
Grant Agreement Project 101122498 - 22-EU-TG-RIS COMEX 2
2172/CD00/2023
0,00 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
Zmluva o úvere č. 300/460/2023
300/460/2023
844 080,00 € Obec Nitrianske Rudno Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci športovej organizácie a VŠC DUKLA
VŠC-7-87/2023
0,00 € Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín, o. z. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
4. December 2023
Nájomná zmluva
120/2023
0,00 € Obec Matúškovo Dávid Felsőczy
4. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424882
237
1 797,44 € Union poisťovňa, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Egídius
4. December 2023
Výpočtová technika - servery
1100055120/98730/2023-U30
29 760,00 € brainit.sk, s. r. o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. ZML.2023/00104
2023/00104
24,00 € Obec Radobica Rudolf Kmeť