Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
14. Jún 2024
Zmluva č. 05 88 0320 24 00 o bezodplatnom prevode SO - SO E 401 Kanalizácia a ORL - Revitalizácia ulice Mlynské Nivy.
058803202400
0,00 € Nové Apollo s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
53/2024
200,00 € Emília Kyselová Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
14. Jún 2024
Zmluva o grantovom účte
6/2024
0,00 € Prima Banka Obec Čierne Pole
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4134
40,00 € Katarína Paľagová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4133
6,65 € Magdaléna Frenková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
LZ/072/2024
3 500,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. ZŠ Nám. mladosti 1, 010 15 Žilina
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
66/2024
0,00 € Tatrako - Peter Šarfický Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
039/2024
100,00 € Kristína Vacek Turčianska galéria v Martine
14. Jún 2024
RD
141/SCŽSK/2024
43 680,00 € Metrostav DS a.s. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
14. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-18-57/2024
49,14 € Juraj Jančovič Ministerstvo obrany SR
14. Jún 2024
Zmluva o propagácii
2024/1201
3 000,00 € OZ MANÍNSKY PONIKLEC Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106782/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Matiašovce
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
113/2024
20,00 € Obec Nižná Boca Blanka Procházková
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
24/2024
30,00 € Obec Nižná Boca Miroslav Bohmer
14. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie
32/2024-00001/2024/VK
50,00 € Miroslava Böszörményi Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
14. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1304/24
1304/24
0,00 € KISS s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04213-Z
SPO-V04-04213-Z
19 000,00 € Jozef Bobot Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
Uskutočnenie stavebných prác - Dolný Kubín. Chodník pri štátnej ceste III/2263
575/2024
145 200,00 € HYDROEKOL, s.r.o. Mesto Dolný Kubín
14. Jún 2024
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1114/2024, číslo: 30/2024
Spr.: 1114/2024
300,00 € JUDr. Petr Vojtek Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 624
16/C/2024
40,00 € Petr Vagenknecht Obec Čalovec