Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
9.
August
2022
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 29/2019/ROSA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 29/2019/ROSA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
432,09 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
9.
August
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
567/2022/RÚ
263,76 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
Zmluva o spolupráci č. 2150/2022/NPPC-VÚRV
2150/2022/NPPC-VÚRV
2 158,71 € EPPROS, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9.
August
2022
Uzanie dlhu a dohoda o splátkach 2022/115339
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach - 2022/115339
2 071,11 € SDTRANS SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
9.
August
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022383/2022
200,00 € Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. Národné osvetové centrum
9.
August
2022
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_OZKK_537_2022
889,20 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Sabina Bucková, Marcel Bucko, Anna Lesná, Mária Smetanová, Erich Bercík, Mária Bercíková, Monika Hromjáková, Helena Hovancová, Samuel Lukáč, Katarína Jabconová, Ľubomír Ďurica, Mária Ďuricová, Viktor Lesný, Mária Lesná
9.
August
2022
Kúpna zmluva č. 3930/2022/LSR
3930/2022/LSR
0,00 € EURIS PRO AGRO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ
9.
August
2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/118/2022/ZZ
198 680,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mikovíniho 30/29, 31, Košice v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
9.
August
2022
Zmluva o používaní služobného motorového vozidla č. 22/2022
22/2022
0,00 € Pavel Meleg Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
9.
August
2022
Dohoda o zrušení a vzájomnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
9/2022/1
1 068,00 € Ing. Miloš Uhliarik, CSc. Obec Šuja
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 18/2022/OE/O/1.34
695/2022/OE
1 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Vavrečka
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 26/2022/OE/L/1.25
697/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Liptovská Lúžna
9.
August
2022
Zmluva č. OV 004/2022 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
20/2022
0,00 € Obec Lednica Mgr. Lenka Drgová
9.
August
2022
Zmluva o dielo
0107/2022
240,00 € Spoločnosť Pro Futuro Mestské kultúrne stredisko
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
77951
750,00 € Gruchalák Peter Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácia
26/2022/OE/K/1.38
1 830,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Zborov nad Bystricou
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
78968
1 500,00 € Vladimír Petrík Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
79248
3 400,00 € Lukáš Paholek, Monika Paholeková Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
Kúpna zmluva č. 3925/OZ21/3.Q.2022/EAD
3925/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o.
9.
August
2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 567
72/2022
0,00 € Fyzická osoba Obec Sekule