Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
ZPS_P_16_2024
Doplnená
0,00 € MAML trade s.r.o. Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
27. Marec 2024
Doplnok č. 7
Doplnok č. 7
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠ a V pri MŠ Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom Materská škola, Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom
27. Marec 2024
Zmluva o dielo Dodávka učebne Smart Lab
8/2024
Doplnená
15 396,00 € Ing. Pavol Biskup CREATE SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/058-03/2023 K NR SR
Doplnená
48 720,00 € Paulína Blahová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
8/2014
Doplnená
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné
27. Marec 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-9/2024/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
13/2024/ŠVPS/RKE-mesto Z-9/2024/E-SMŠ
Doplnená
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto
26. Marec 2024
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
ZML/0012/2024
Doplnená
185,15 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
26. Marec 2024
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
170/2024
Doplnená
0,00 € STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Marec 2024
Zmluva o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov
11/2014
Doplnená
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Banská Bystrica
26. Marec 2024
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
176/2024
Doplnená
0,00 € Chemkostav, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Marec 2024
Zmluva č. 45/S/2024 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
45/S/2024
Doplnená
1 800,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Gymnázium, Košice, Alejová 1
26. Marec 2024
Zmluva o prevode grantu na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov k projektu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823.
1523/2023
Doplnená
0,00 € Mesto Zvolen Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
26. Marec 2024
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
171/2024
Doplnená
0,00 € MTS SVK Development 07, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Marec 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2022-79/DDP9/ZZ/1
KŽP-PO4-SC411-2022-79/DDP9/ZZ/1
Doplnená
0,00 € REALIT s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. Marec 2024
Zmluva č. 2/2024/PIÚ/K o prenájme kyslíka
2/2024/PIÚ/K
Doplnená
0,00 € Anna Šimurdová Oravská poliklinika Námestovo
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo zo dňa 25.03.2024
Doplnená
31 200,00 € FOTTA s.r.o. Obec Zborov
25. Marec 2024
Zmluva o termínovanom úvere č. 37/001/24
37/001/24
Doplnená
9 050,93 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Mikulášová
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb-Internet-ZŠ
A5HGPUP2403220001
Doplnená
21,00 € Slovanet, a.s. Obec Víťaz
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
KZ 1/2024
Doplnená
0,00 € Daffer, spol. s r.o. Gymnázium Andreja Sládkoviča, J.A Komenského 18, Banská Bystrica
25. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004284, názov projektu: Šarišská Poruba – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK postupom JP, kód projektu v ITMS2014+: 312051AYZ5
264/2024
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šarišská Poruba