Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 943/2024/LSR
943/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ VLARO s.r.o.
6. Marec 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
MZ_2024_02_Date_19_01_2024
Doplnená
2 940,00 € Procurio s.r.o. Obec Havaj
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 01/2024
01/2024
Doplnená
1 813,08 € Jozef Juhász, Zsolt Varga, Igor Bari, Katarína Derencsényiová, Róbert Szívos Obec Bátka
6. Marec 2024
Z M L U V A č. 12/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
82/2024
Doplnená
400,00 € Divadelný súbor MÚZa Mesto Nová Baňa
6. Marec 2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
6. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/108-04/2023 K NR SR
Doplnená
77 400,00 € Ing. Petra Kalivoda Punová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. Marec 2024
Rámcová dohoda
7/2024
Doplnená
0,00 € GRM - Trade, spol. s r.o. Reedukačné centrum, Biele Vody
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2024
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
5. Marec 2024
Zmluva o dielo
3/2024
Doplnená
584 492,40 € Ing. Milan Štupák - IVS Obec Lechnica
4. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/047-03/2023 K NR SR
Doplnená
98 900,00 € Tomáš Krjak Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Zmluva o nájme
29/HTF/2024
Doplnená
1 800,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto Vysoká škola múzických umení
4. Marec 2024
Flotilová poistná zmluva
AOAS-1-11/2024
Doplnená
138 260,11 € Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2024
RUŠSZA-2024/0086/8-AT
Doplnená
17 000,00 € Centrum voľného času Elán, Dončova 1, Ružomberok Regionálny úrad školskej správy v Žiline
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23738978
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
19. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-27/2024
Doplnená
301,72 € Maroš SPIŠIAK Ministerstvo obrany SR
19. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-25/2024
Doplnená
288,04 € Aleš ŠUBA Ministerstvo obrany SR
26. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-30/2024
Doplnená
479,56 € Matej KOVÁR Ministerstvo obrany SR
19. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-24/2024
Doplnená
205,96 € Štefan BIROŠÍK Ministerstvo obrany SR
1. Marec 2024
Zmluva č. 40/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-170-SOC
Doplnená
63 152,94 € Viera - Láska - Nádej, o.z. Bratislavský samosprávny kraj
1. Marec 2024
Zmluva č.1/2024-SPOD o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2, § 89d ods.4 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne
015/2024
Doplnená
28 000,00 € Familiam,o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra