Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A24240330
A24240330
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Spojená škola, Spišská Nová Ves
4. Jún 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti RÚŠS v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/KK/ATL/015
Doplnená
1 150,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
4. Jún 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti RÚŠS v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/KK/SFP/d+ch/013
Doplnená
1 400,00 € Spojená škola de La Salle Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
4. Jún 2024
Príkazná zmluva
PZ 439/2024
Doplnená
6 000,00 € Nachum Sarig Výskumná agentúra
4. Jún 2024
Kúpno-predajná zmluva
8-2024-2
Doplnená
8 400,00 € Obec Dolný Štál Obec Dolný Štál
4. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
13I01-22-V02-00128 - Z01
Doplnená
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 854/24
854/24
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Sebíň Pôdohospodárska platobná agentúra
4. Jún 2024
Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb Medveďov II.
Zmluva č. 4/2024/DSSMe
Doplnená
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov
4. Jún 2024
Príkazná zmluva
PZ 445/2024
Doplnená
6 000,00 € Pakarinen Janne Výskumná agentúra
3. Jún 2024
Zmluva o nájme zariadenia
6/2024
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum pre deti a rodiny Žitavce
3. Jún 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o splátkovom preklenovacom úvere č. S01817/2023 zo dňa 20.11.2023
14232/2024
Doplnená
0,00 € Tatra Banka a.s. Mesto Veľký Meder
3. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. S0729201564 o odpadoch
ZS2016067/OVIŽP
Doplnená
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Mesto Žarnovica
3. Jún 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu č.LU/03060706-CAZ
10/2024/ZŠ
Doplnená
0,00 € Cestovná kancelária FANY, FANY STORE s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, Čadca
3. Jún 2024
Kúpna zmluva č.425/2024
408/2024
Doplnená
78 228,00 € Medicton SK s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
3. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024184/2024
Doplnená
272,00 € Mgr. Jana Ambrózová, PhD. Národné osvetové centrum
29. Máj 2024
Zmluva o dielo č. ÚVTOS-01239/32-ZE-2024
ÚVTOS-01239/32-ZE-2024
Doplnená
3 545,65 € L&L Izolklamp, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
28. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
21.mpr-106-138/2024
Doplnená
695,20 € Radoslav ČUJ Ministerstvo obrany SR
1. Jún 2024
Nájomná zmluva
116
Doplnená
100,00 € Rímskokatolícka farnosť Želovce, Pažitná 3, 991 06 Želovce Obec Želovce, Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
31. Máj 2024
Zmluva o dielo
MŠ/1/2024
Doplnená
442 575,60 € MY project SK, s.r.o. Obec Trenčianske Mitice
31. Máj 2024
Zmluva o podnájme
13/2024
Doplnená
0,83 € HBK PROTEF Považská Bystrica MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.