Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
2.bVzS-82-39 /2024
Doplnená
16,90 € Marek JANTOŠ Ministerstvo obrany SR
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-006/2024
87/2024
Doplnená
275,00 € Mgr. Jana Žďárská Slovenská ústredná hvezdáreň
6. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-76/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-51/2024
VTSÚ-12-76/2024
Doplnená
13 870,64 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
6. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
02/2024
Doplnená
60 290,83 € ARMOBETON GROUP, s.r.o. Obec České Brezovo
5. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W149-ZZ-1
Doplnená
359 044,33 € Trend Technologies Slovakia, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 25_II.Q_2024_07
002186/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie WTW, s.r.o.
5. Apríl 2024
Kupna zmluva c 08 02 25 2024
002493/2024/LSR
Doplnená
0,00 € TRACIK s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
5. Apríl 2024
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu
39/2024
Doplnená
0,00 € Adriana Bizubová Centrum sociálnych služieb v Poprade
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 21/2024-II.Q.
CRZ-2467-2024-LSR
Doplnená
3 420,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko BBLS s.r.o.
5. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
50-000012929PO2008
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Mirkovce
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2200/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Lesná pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Krokava
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemkov
016/04-003/2024
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Záchranná zdravotná služba Bratislava
5. Apríl 2024
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve zo dňa 2.3.2020
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 68-2024
CRZ 2032-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
ÚVTOS 00347/32-KR-2024-02452
Doplnená
43 165,14 € Food Factory Slovakia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme
72/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
5. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM07/2024)-2024/01
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 69-2024
CRZ 2033-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever RAIMEX, spol. s r.o.
5. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100260254C
Doplnená
0,00 € VSE. a.s. Obec Mirkovce
4. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z 07_2024
Doplnená
15 284,78 € Hossa family, s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad