Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2011
Zmluva o nájme uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a násl. Občianskeho zákonníka a prísl. ust. Obchodného zákonníka
ABO - 153836/1/2011
Doplnená
948,67 € Messer Tatragas, spol. s r.o. ÚVV Prešov
5. Apríl 2023
Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy
2202
Doplnená
409 421,59 € TwinStav s.r.o. Mestská časť Košice-Lorinčík
14. December 2017
GRANT AGREEMENT on implementation of the project EUTF05-HoA-KE-18/04: “Enhancement of livelihoods in the Kenyan Coastal Region by supporting Organic and Fair Trade certification of smallholders”
184/12/2017-SAMRS
Doplnená
24 600,00 € Czech University of Life Sciences Prague Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
15. Jún 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 042BA080025
042BA080025
Doplnená
178 700,40 € Ing. Juraj Valent Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Marec 2016
Kúpna zmluva č. 18/2016
101/2016-2050-3010
Doplnená
504,90 € Marián Remeník, Adriana Vallová, Štefánia Dávidová, Peter Ošust, Jozef Urgas a Margita Urgasová, Vladimír Loranth, Ing. Dušan Bóna a Daniela Bónová, Rastislav Skladan a Ildikó Skladanová Ministerstvo hospodárstva SR
30. August 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061TT090116
061TT090116
Doplnená
50 000,00 € Darina Novotná Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Október 2020
Dohoda číslo: 20/37/54E/6219 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e)zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 20/37/54E/6219
Doplnená
0,00 € Ing. Adrián Perháč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
8. December 2022
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 294/2022
294/2022
Doplnená
0,00 € Božena Mnešická, Jozef Mnešický Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. November 2012
Dododa o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.
53/§ 56/2012
Doplnená
0,00 € Reštaurácia Krédo s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6. Jún 2011
DODATOK č. 2
č. Z2711023031601
Doplnená
0,00 € MARATÓN, s.r.o. Sociálna implementačná agentúra
3. September 2018
Zmluva o nájme LP č. 244-08-Nn-2018
CRZ 5856-2018-LSR
Doplnená
0,00 € Jozef Maslín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
16. September 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 600/2011-3/1.4.2
Doplnená
0,00 € Vysoká škola múzických umení Audiovizuálny fond
24. Február 2020
Dohoda č. 20/32/054/98 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
20/32/054/98
Doplnená
7 789,40 € ELMOUR ENERGY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
18. December 2013
Servisná zmluva č. 131215 PSN a DVR
83/2013
Doplnená
0,00 € Fix, s.r.o. Divadelný ústav
14. Jún 2019
Zmluva o dielo
UPJŠ - 623/2019
Doplnená
134 107,20 € Mgr. art. Ján Jeník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Marec 2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
21/2019
Doplnená
0,00 € PhDr. Marián Sekerák, Ph.D. Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
11. Február 2013
Kúpna zmluva
KZ 0466/2012/TIP
Doplnená
1 911,78 € Slotová Jozefa Železnice Slovenskej republiky
31. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. ZA01037
ZA01037
Doplnená
50 334,80 € Ing. Miroslav Lupták Pôdohospodárska platobná agentúra
5. September 2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 108/1557/GEOD-BB/2018/SO 610-00 - 11525/6253/2018
1834/6253/2018
Doplnená
218,88 € Vančo Ivan rod. Vančo a Fobelová Jana rod. Fobelová Slovenská správa ciest, Bratislava
17. September 2013
Dodatok č. 1-2013 k Zmluve o nájme LP č. 81-08-Nn-2010
CRZ 4518-2013-LSR
Doplnená
3,05 € Mária Dulovičová, Košice Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica