Centrálny register zmlúv

Obec Nemecká

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ST-dod 2/2023
13,90 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – mestská časť Ruži Obec Nemecká
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. SZ026/2022
014/2022-001
0,00 € DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica Obec Nemecká
20. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 928/2023
HM-928/2023
7,00 € Obec Nemecká Danka Tokárová
20. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
013/2023
0,00 € Obec Nemecká Ľubomír Ludvik WINDOORS
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 925/2023
HM-925/2023
12,00 € Obec Nemecká Slávka Šebešová
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 926/2023
HM-926/2023
7,00 € Obec Nemecká Janka Mistíková
17. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
012/2023
0,00 € Obec Nemecká Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 924/2023
HM-924/2023
5,00 € Obec Nemecká Mgr. Ivan Karcely
10. Marec 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
010/2023
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Nemecká
10. Marec 2023
Zmluva - Organizovanie a zabezpečenie podujatia, vystúpenia výkonného umelca – skupiny Gladiator
011/2023
6 000,00 € ALL AGENCY spol. s r.o. Obec Nemecká
28. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 923/2023
HM-923/2023
7,00 € Obec Nemecká Ivan Bartoš
28. Február 2023
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230 Nemecká
008/2023
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Nemecká
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
009/2023
58 188,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Nemecká
28. Február 2023
Poistná zmluva č. 1248126717
P-1/2023
29,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Nemecká
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 921/2023
HM-921/2023 - oprava
4,00 € Obec Nemecká Margita Kminiaková
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku ev. č. 922/2023
HM-922/2023
7,00 € Obec Nemecká Renáta Prochádzková
20. Február 2023
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
002/2023
54,00 € PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica Obec Nemecká
20. Február 2023
Zmluva poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
004/2023
1 400,00 € Ing. Eva Kútiková - EPU, Športová ul. 1037/34, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
016/2019-1/2023
0,00 € Ing. Eva Kútiková, Športová ul. 34, 976 13 Slovenská Ľupča Obec Nemecká
20. Február 2023
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu
005/2023
35,00 € ĽUPČIANKA, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Nemecká