Centrálny register zmlúv

Slovenský pozemkový fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Oľga Báreková a Tatiana Ťažká - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
01238/2023-PRZ0098/23-00
0,00 € Oľga Báreková Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR v k.ú. Jastrabie Kračany a Kráľovičove Kračany, okres Dunajská Streda
01222/2023-OS-0140058/23-00
0,00 € SR - Slovenská správa ciest Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. 05063/2020-PRZ0129/20-00 o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom - žiadosť o uzavretie dodatku - Spál a spol.
01213/2023-PRZ0096/23-00
0,00 € Ing. Emília Spálová Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kasala Ivan - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemkov
03682/2022-PRZ0272/22-00
0,00 € Kasala Ivan Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Helena Hurtajová a spol. -žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
03635/2022-PRZ0266/22-00
0,00 € Stanislava Lištiaková Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 03565/2019-PKZ -K40891/19.00 - Mgr. Michal Bahleda, k. ú. Klin
03565/2019-PKZ -K40891/19.00
22,00 € Michal Bahleda Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02419/2022-PKZP-K40253/22.00 – Štefan Revaj a Marta Revajová, k.ú. Ružomberok
02419/2022-PKZP-K40253/22.00
1 710,93 € Revaj Štefan Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01580/2023-PKZO-B40065/23.00 Hudzíková Veronika, Ing. , k.ú. Drienov
01580/2023-PKZO-B40065/23.00
963,68 € Hudzíková Veronika, Ing. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Dolné Strháre a k.ú. Selce, okres Veľký Krtíš
01366/2023-OS-0140078/23-00
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) v k.ú. Fričovce, okres Prešov
01326/2023-OV-0250137/23-00
0,00 € Obec Fričovce Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Kráľov Brod, okres Galanta
01291/2023-OV-0250134/23-00
0,00 € Obec Kráľov Brod Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. 03680/2022-PRZ0271/22-00 o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom - žiadosť o uzavretie dodatku - PhDr. Boris Petrík
01284/2023-PRZ0103/23-00
0,00 € PhDr. Boris Petrík Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Frandulič František - reštitúcia - žiadosť o vydanie pozemku
03794/2022-PRZ0283/22-00
0,00 € Frandulič František Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, k.ú. Sedlice, okres Prešov
03848/2022-OV-0250308/22-00
0,00 € Prešovský samosprávna kraj Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, k.ú. Pribylina, okres Liptovský Mikuláš
03857/2022-OS-0140139/22-00
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03770/2022-PKZP-K40395/22.00 - Bc. Zuzana Valentová, k.ú. Zliechov
03770/2022-PKZP-K40395/22.00
897,60 € Bc. Zuzana Valentová Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 03880/2022-PKZ -K40445/22.00 - Mária Harmaňošová, k. ú. Snina, okres Snina
03880/2022-PKZ -K40445/22.00
7 320,00 € Harmaňošová Mária Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03915/2022-PKZP-K40399/22.00, NDS, a.s., k. ú. Váhovce, okres Váhovce,
03915/2022-PKZP-K40399/22.00
180 402,80 € Národná dialničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 03924/2022-PKZ-K40452/22.00 - Ladislav Kubaščík a m. Jana, k.ú. Veľký Kolačín
03924/2022-PKZ -K40452/22.00
5 988,61 € Ladislav Kubaščík Slovenský pozemkový fond
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 03989/2022-PNZ -P41319/22.00 - Peter Schwarz
03989/2022-PNZ -P41319/22.00
0,00 € Peter Schwarz Slovenský pozemkový fond