Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
604/UNB/2023
90,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Promea Communication spol. s r.o.
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
605/UNB/2023
2,76 € Univerzitná nemocnica Bratislava Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
31. August 2023
Zmluva o spolupráci
606/UNB/2023
2,76 € Univerzitná nemocnica Bratislava Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
28. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
595/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Rawachdeh Duaa
28. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
596/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Miroslav Šeptaja
28. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
597/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Kurcová
28. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
598/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ondrusová Klaudia
28. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
599/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Peter Papp
25. August 2023
Poistná zmluva č. 1199001211 na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia
593/UNB/2023
69 920,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Univerzitná nemocnica Bratislava
24. August 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
591/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Stredná zdravotnícka škola
24. August 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzatvorená v súlade s čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES
592/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Stredná zdravotnícka škola
23. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
590/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Veronika Tóthová
22. August 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
586/UNB/2023
0,00 € KMI medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22. August 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
587/UNB/2023
0,00 € KMI medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
588/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ladislav Práth
22. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
589/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jozefína Štaffenová
21. August 2023
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
585/UNB/2023
1 400,00 € Nikoletta Repariuk Univerzitná nemocnica Bratislava
18. August 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení klinického skúšania č. 130/UNB/2010
D111/UNB/2023
0,00 € Eli Lilly Cork Limited Univerzitná nemocnica Bratislava
18. August 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
584/UNB/2023
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Iveta Valachovičová
17. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
576/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Mária Lizáková