Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
699/UNB/2023
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Derma therapy, spol. s r.o.
12. Október 2023
Zmluva o darovaní liekov č. 2023GSD0042
694/UNB/2023
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11. Október 2023
Zmluva na zhotovenie diela uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení...
691/UNB/2023
45 557,59 € BETONMIX s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10. Október 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
686/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renáta Senková
10. Október 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
688/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Sitárová
10. Október 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
689/UNB/2023
90,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tamara Stieranková
10. Október 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
690/UNB/2023
90,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ema Kollárová
6. Október 2023
Dodatok č. 28 č. VeVZLM-EL12/2-4-41/2023 k Zmluve č. ÚHL RK–35/4 o výkone odbornej zdravotníckej praxe profesionálnych vojakov ustanovených do funkcií vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo, príslušníkov Úradu hlavného lekára
D127/UNB/2023
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ružomberok Univerzitná nemocnica Bratislava
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe uzatvorená podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
684/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
4. Október 2023
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
682/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
676/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Hlozeková
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
677/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Roman Michal Kováč
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
678/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Petra Čurajová
3. Október 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
679/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renáta Bezáková
3. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode správy
680/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská republika, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
3. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode správy
681/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská republika, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
28. September 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte tiež ako „ObZ“) a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte tiež ako
674/UNB/2023
130 339,50 € KORAKO plus, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27. September 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 618/2023
672/UNB/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
27. September 2023
Kolektívna zmluva UNB
673/UNB/2023
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB Ružinov, Lekárske odborové združenie Ružinov, Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB akad. L. Dérera, Lekárske odborové združenie pri UNB akad. L. Dérera, Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UN Univerzitná nemocnica Bratislava
26. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
670/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Filipová Eva