Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte tiež ako „ObZ“) a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte tiež ako
674/UNB/2023
130 339,50 € KORAKO plus, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27. September 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 618/2023
672/UNB/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
27. September 2023
Kolektívna zmluva UNB
673/UNB/2023
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB Ružinov, Lekárske odborové združenie Ružinov, Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB akad. L. Dérera, Lekárske odborové združenie pri UNB akad. L. Dérera, Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UN Univerzitná nemocnica Bratislava
26. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
670/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Filipová Eva
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
671/UNB/2023
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava SDM stomatologické centrum s.r.o.
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
658/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Radka Tomovčíková
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
659/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alois Karpíšek
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
660/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Rusnák
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
661/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristína Lanžová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
662/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristína Meszárošová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
663/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vanesa Hausknechtová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
664/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Pavlína Barkociová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
665/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lívia Muzslayová
21. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 27.10.2005 v znení dodatkov č.1 až 4
D119/UNB/2023
7,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Desátová s.r.o.
20. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
647/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava PhDr. Andrea Somogyiová
19. September 2023
Poistná zmluva č. 11-423697 poistenie majetku podnikateľských subjektov
645/UNB/2023
3 834,93 € Union poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
19. September 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
646/UNB/2023
8 138,51 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
627/UNB/2023
100,00 € Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora Univerzitná nemocnica Bratislava
14. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
642/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Hlozeková
13. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
640/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Jasmína Kostolanská