Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2023
Sublicenčná zmluva
104/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
6. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
103/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Blattnerová
5. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
99/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
5. Apríl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
100/UNB/2023
25,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Siváková
5. Apríl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
101/UNB/2023
50,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dezider Bartáloš
5. Apríl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
102/UNB/2023
160,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hanna Dochynets
4. Apríl 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o servisnej činnosti č. M-5-0097 uzatvorenej dňa 4.7.2005 v znení dodatkov č. 1-17
D69/UNB/2023
0,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Apríl 2023
Dohoda o výške podielu nákladov na zabezpečenie praktickej výučby
97/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita
4. Apríl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 158/UNB/2018
98/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ProAgency, s.r.o.
3. Apríl 2023
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
92/UNB/2023
3 000,00 € Nikoletta Repariuk Univerzitná nemocnica Bratislava
31. Marec 2023
Zmluva o realizácii projektu biomedicínskeho výskumu
93/UNB/2023
1 500,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ImunomedicA, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
94/UNB/2023
9 412,07 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
31. Marec 2023
Poistná zmluva č. 2408887967
95/UNB/2023
472,32 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica Bratislava
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
81/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
31. Marec 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
91/UNB/2023
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
30. Marec 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok
87/UNB/2023
9 191,27 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
28. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia kybernetických bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
90/UNB/2023
0,00 € Kreston Slovakia Technology, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
85/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Chomucká
27. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
89/UNB/2023
12 216,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ASO VENDING s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
82/UNB/2023
50,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Radmila Scholtzová