Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2011
Zmluva o poradenskej činnosti, sprostredkovaní a zastupovaní uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15/UNB/2011
0,00 € K Finance, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21. Február 2011
Obchodná zmluva č. 0292011
2/UNB/2011
0,00 € JV INTERSAD s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. SZ 001/10-FN BA
001/10-FN BA, 87/2010
0,00 € Dartin Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. Marec 2011
Rámcová dohoda č. 458/2010
458/2010
0,00 € DATACOM Systems, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23. Marec 2011
Zmluva o dielo
133/2009
0,00 € ALFA Global, s.r.o. (predtým P & PARTNER, s.r.o.) Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Marec 2011
Servisná zmluva č. 014-11 uzatvorená v zmysle § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
96/UNB/2011
0,00 € MAQUET Medizintechnik Vetrieb und Service GmbH – o. z. Univerzitná nemocnica Bratislava
12. Apríl 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o využívaní informačného systému spoločnosti GAMO a.s. č. 106041017
106041017
0,00 € GAMO a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
13. Apríl 2011
Dodatok č. 8 ku Zmluve o prechodnom ubytovaní Ubytovňa Limbova ul. 10
D21/UNB/2011
0,00 € Tomáš Ferenc Univerzitná nemocnica Bratislava
21. Apríl 2011
Rámcová dohoda uzavretá v súlade s § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
177/UNB/2011
Doplnená
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. Jún 2011
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 19. 08. 2004 v znení dodatkov
264/UNB/2011
0,00 € GYNAEX s. r o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. Jún 2011
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s § 13 ods. 5 písm. c/ zákona č. 278/1993 Z. z. v platnom znení
282/UNB/2011
0,00 € Vysoká škola múzických umení Filmová a televízna fakulta Univerzitná nemocnica Bratislava
17. Jún 2011
Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel č. 11-951-78900160
304/UNB/2011
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
22. Jún 2011
Dodatok č.11 k Zmluve na výkon inžinierskej činnosti zo dňa 7. 2. 1991 pre stavbu „FNsP Bratislava – Rázsochy, inovácia 1. stavby“
D73/UNB/2011
0,00 € Stavoinvesta Bratislava, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22. Jún 2011
Dodatok č. 39 k Hospodárskej zmluve č. 723/86 zo dňa 26. 1. 1987
D74/UNB/2011
0,00 € Skelet Bratislava, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Jún 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu vznení neskorších predpisov
318/UNB/2011
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Júl 2011
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, v platnom znení
334/UNB/2011
0,00 € Alpha medical patológia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7. Júl 2011
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s § 13 ods. 5 písm. c) zák. č. 278/1993 Z. z. v platnom znení
342/UNB/2011
0,00 € Súdnolekárske pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzitná nemocnica Bratislava
8. Júl 2011
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
366/UNB/2011
0,00 € SUMMIT CLINICAL RESEARCH, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12. Júl 2011
Dodatok č. 2 ku Zmluve o prechodnom ubytovaní Ubytovňa Limbova č. 2
D85/UNB/2011
0,00 € Etela Holéczyová Univerzitná nemocnica Bratislava
12. Júl 2011
Dodatok č. 4 ku Zmluve o prechodnom ubytovaní Ubytovňa Limbova č. 2
D86/UNB/2011
0,00 € Marián Furťo Univerzitná nemocnica Bratislava