Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
18/2023, Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt.finan.prostried.na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení -Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. J. Pavla II. č. 7, P.O.BOX 46 A, 950 50 Nitra
18/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Obec Machulince
9. Február 2023
20/2023, Názov: Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet - Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
20/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Machulince
8. Február 2023
19/2023, Názov: Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-04-18vs2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
19/2023
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Machulince
3. Február 2023
16/2023, Názov: Zmluva o termínovanom úvere č. 72/003/23 - Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
16/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Machulince
3. Február 2023
17/2023, Názov: Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-NR-VO-198-031/2022 - Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
17/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Machulince
1. Február 2023
15/2023, Názov: Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí - Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice
15/2023
0,00 € Mesto Levice Obec Machulince
1. Február 2023
13/2023, Názov: Zmluva o posktytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2021-68/CGX8 - Ministerstvo život.prostredia SR, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v zast. Slov. inov. a ener. agentúra, Bajkalská 27, 82
13/2023
239 836,44 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Machulince
30. Január 2023
12/2023, Názov: Darovacia zmluva - ViOn BAUMARKET, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
12/2023
0,00 € ViOn BAUMARKET, s.r.o. Obec Machulince
20. Január 2023
11/2023, Názov: Zmluva o spolupráci č. 20221079 - Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo a Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
11/2023
0,00 € Heineken Slovensko, a.s. a Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r. o. Obec Machulince
18. Január 2023
10/2023, Názov: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. N2/2023 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnva
10/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Machulince
11. Január 2023
9/2023, Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.06.2022 - EKO Stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
9/2023
0,00 € EKO stavin s.r.o. Obec Machulince
9. Január 2023
8/2023, Názov: Kúpna zmluva č. F004/23 - ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
8/2023
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Obec Machulince
5. Január 2023
5/2023, Názov: Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, platnej a účinnej dňom 1.4.2013 - Spoločný obecný úrad so sídlom v Žitavanoch, Športová 5, 951 97 Žitavany
5/2023
0,00 € Spoločný obecný úrad Obec Machulince
5. Január 2023
7/2023, Názov: Dohoda č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - TJ Huntík Machulince, Športová 341/14, 951 93 Machulince
7/2023
8 000,00 € TJ Huntík Machulince Obec Machulince
5. Január 2023
6/2023, Názov: Rámcová kúpna zmluva č. 07/161/2023 - AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
6/2023
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Obec Machulince
3. Január 2023
2/2023, Názov: Zmluva o spolupráci a poskytnutí komplexného poradenstva - Projekty Európskych Spoločenstiev, o.z., 1. mája 37, 953 01 Zlaté Moravce
2/2023
0,00 € Projekty Európskych Spoločenstiev, o.z. Obec Machulince
3. Január 2023
1/2023, Názov: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marta Fábryová, Obycká 11/91, 951 93 Machulince
1/2023
0,00 € Marta Fábryová Obec Machulince
3. Január 2023
4/2023, Názov: Dohoda č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - VRABEC, o.z., Hlavná 115, 951 93 Machulince
4/2023
5 650,00 € VRABEC, o.z. Obec Machulince
3. Január 2023
3/2023, Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 7, P.O.Box 46 A, 950 50 Ni
3/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Obec Machulince
30. December 2022
200/2022, Názov: Dodatok č. 2022/621-89 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/477-09 - Eva Marušková
2022/621-89
6,00 € Eva Marušková Obec Machulince