Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2022
22/2022, Názov: Zmluva o dielo - EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
22/2022
283 264,93 € EKO stavin s.r.o. Obec Machulince
1. Február 2023
13/2023, Názov: Zmluva o posktytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2021-68/CGX8 - Ministerstvo život.prostredia SR, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava v zast. Slov. inov. a ener. agentúra, Bajkalská 27, 82
13/2023
239 836,44 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Machulince
3. Máj 2022
15/2022, Názov: Zmluva o termínovanom úvere č. 72/002/22 - Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
15/2022, Názov: Zmluva o termínovanom úvere č. 72/002/22 - Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
150 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Machulince
23. Marec 2024
15/2024, Názov: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach soc. služby - reg. č. 1526/2024-M_ODFSS - MPSVR SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
15/2024
146 580,00 € Obec Machulince Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Február 2024
7/2024, Názov: Kúpna zmluva uzatváraná podľa ust. § 588 a nasl. Obč. zákonníka, Juraj Dávid, Chyzerovecká 35, 953 01 Zlaté Moravce - Chyzerovce
7/2024
135 000,00 € Obec Machulince Juraj Dávid
9. Február 2023
14/2023, Názov: Zmluva o posk.fin.prísp.na posk.soc.služby v zariadeniach podmienených podľa § 71 ods.6 zák. o soc.službách na rozpočtový rok 2023 - č.1118/2023-M_ODFSS - MPSVR SR
14/2023
127 092,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Machulince
3. Jún 2022
21/2022, Názov: Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 38-2405/S/2022 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - ViOn, a.s., Továrenská 64, 9
38-2405/S/2022
90 867,03 € ViOn, a.s. Obec Machulince
1. August 2023
48/2023, Názov: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku -č. IROP-Z302091DCB3-91-108 - MIRRI SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
48/2023
59 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Machulince
16. August 2023
51/2023, Názov: Zmluva o dielo č. 35-1508/S/2023 - ViOn, a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
51/2023
50 396,27 € ViOn, a.s. Obec Machulince
27. Jún 2022
25/2022, Názov: Zmluva o dielo č. 5/2022 - Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA - architektonický ateliér, Farská 1, 949 01 Nitra
5/2022
37 800,00 € Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA - architektonický ateliér Obec Machulince
30. September 2022
43/2022, Názov: Zmluva o dielo č. 1 - Ing. Ivan Rubaninský - výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, Hlavná ulica 76/91, 951 95 Obyce
1
37 434,98 € Ing. Ivan Rubaninský - výroba a predaj ovocných a okrasných drevín Obec Machulince
13. December 2023
100/2023, Názov: Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o dielo zo dňa: 08.06.2022 - EKO stavin s.r.o., Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany
100/2023
14 291,29 € EKO stavin s.r.o. Obec Machulince
10. August 2023
50/2023, Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 75_2023 - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
50/2023
13 860,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Obec Machulince
12. Apríl 2023
29/2023, Názov: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ANG3 - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
29/2023
13 499,85 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Machulince
5. Január 2023
7/2023, Názov: Dohoda č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - TJ Huntík Machulince, Športová 341/14, 951 93 Machulince
7/2023
8 000,00 € TJ Huntík Machulince Obec Machulince
3. Január 2023
4/2023, Názov: Dohoda č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - VRABEC, o.z., Hlavná 115, 951 93 Machulince
4/2023
5 650,00 € VRABEC, o.z. Obec Machulince
8. September 2023
54/2023, Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie - Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
54/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Machulince
13. Júl 2022
28/2022, Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 74-1712/S/2021 na zhotovenie stavby uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchod.zákonníka - ViOn, a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
1 k ZoD č. 74-1712/S/2021
4 659,72 € ViOn, a.s. Obec Machulince
7. Júl 2023
41/2023, Názov: Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť - Machulince - COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54, 949 01 Nitra
41/2023
3 900,96 € COOP Jednota Nitra, SD Obec Machulince
29. December 2023
106/2023, Názov: Dohoda č. 1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Machulince v zmysle VZN č. 5/2015 - TJ Huntík Machulince, Športová 341/14, 951 93 Machulince
106/2023
3 500,00 € TJ Huntík Machulince Obec Machulince