Centrálny register zmlúv

Obec Machulince

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2022
14/2022, Názov: Zmluva č.: 6/1000179801 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4
6/1000179801
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Machulince
11. Apríl 2022
11/2022, Názov: Dohoda č. 22/16/054/27 o poskytnutí finančného príspevku podľa §54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z.z. - Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
22/16/054/27
0,00 € ÚPSVR Nitra Obec Machulince
11. Apríl 2022
12/2022, Názov: Zmluva o spolupráci uzatv. v zmys. §269 a nasl. OZ Kúpna zmluva uzat. v zmys. §409 a nasl. OZ - PLANTEX, s.r.o., 922 08 Veselé pri Piešťanoch 417
-CRZ-
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Machulince
11. Apríl 2022
13/2022, Názov: Nájomná zmluva o užívaní pozemku - Obec Machulince - Marek Baranya
-CRZ-
0,00 € Obec Machulince
28. Apríl 2022
17/2022, Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve č. E2082 08U02 o poskytnutí podpory z Environment.fondu formou dotácie zo dňa 20.12.2021 - Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
1
0,00 € Enviromentálny fond Obec Machulince
28. Apríl 2022
18/2022, Názov: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb - APV AUDIT s.r.o., audítorska spoločnosť, č. licencie 308, ul. 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany
-CRZ-
0,00 € APV AUDIT s.r.o. Obec Machulince
28. Apríl 2022
16/2022, Názov: Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu - Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
-CRZ-
0,00 € Packeta Slovakia, s.r.o. Obec Machulince
3. Máj 2022
19/2022, Názov: Zmluva č. 1422 051 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zákonníka - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03
1422 051
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Machulince
17. Jún 2022
20/2022, Názov: Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230
20/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Machulince
11. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 05-1701/S/2022 na zhotovenie stavby uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
1
0,00 € Vion, a.s. Obec Machulince
29. Júl 2022
32/2022, Názov: Dodatok č. 2 k Zmluve č. E2082 08U02 o poskytnutí podpory z Enviroment. fondu formou dotácie zo dňa 20.12.2021 - Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
2
0,00 € Environmentálny fond Obec Machulince
29. Júl 2022
31/2022, Názov: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-054/2022 - Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
KRHZ-NR-VO-256-054/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Machulince
4. August 2022
33/2022, Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o VÚB biznis účte zo dňa 30.11.2021
1
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Machulince
4. August 2022
34/2022, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Anna Káčerová
104/2022-1
0,00 € Anna Káčerová Obec Machulince
4. August 2022
36/2022, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Beáta Csicsová
206/2022-2
0,00 € Beáta Csicsová Obec Machulince
4. August 2022
37/2022, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Peter Borčin
106/2022-3
0,00 € Peter Borčin Obec Machulince
4. August 2022
35/2022, Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu - Jana Luknišová
108/2022-2
0,00 € Jana Luknišová Obec Machulince
22. September 2022
41/2022, Názov: Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 94/2009 - Základná škola sv. Dominika Sávia, Kopanická 286, 951 93 Machulince
-CRZ-
0,00 € ZŠ sv. Dominika Sávia Obec Machulince
23. September 2022
42/2022, Názov: Nájomná zmluva na pozemok - Tomáš Bodor, Hlavná 41/90, 951 93 Topoľčianky
-CRZ-
0,00 € Tomáš Bodor Obec Machulince
3. Október 2022
44/2022, Názov: Zmluva o zriadení vecného bremena - ViOn - MACHULINCE, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
-CRZ-
0,00 € ViOn - MACHULINCE, s.r.o. Obec Machulince