Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva HM U/301 NC
174/2024
20,00 € Mesto Malacky Ján Petrík
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok registra E-KN, parc.č.4692/13.
503/2023
0,00 € Mesto Malacky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo - "Spevnené plochy na ihrisku na Bernolákovej ulici v Malackách"/fakturácia
168/2024
86 638,92 € Studio 21, s.r.o. Mesto Malacky
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Okr. org. JDS (sociálna oblasť)
154/2024
300,00 € Mesto Malacky Jednota dôchodcov na Slovensku okresná organizácia
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva na pozemok registra C-KN, parc.č.645/6, 667/3, 668/14, 804/2 a E-KN, parc.č.141/3.
158/2024
10 200,00 € Marta Jurkovičová Mesto Malacky
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva na pozemok registra C-KN, parc.č.4731/5 a 4731/58 - Plavecký Štvrtok-Vampíl
159/2024
49 629,00 € Mesto Malacky Michal Olexa
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo - "Prekládka NN vedenia+demontáž NN stĺpov Malacky"/fakturácia
165/2024
119 520,87 € Electricity s. r. o. Mesto Malacky
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda k oprave výtlkov miestnych komunikácií v Malackách (fakturácia)
121/2024
130 000,00 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Malacky
4. Apríl 2024
Dohoda č.24/02/060/46 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.
161/2024
9 418,10 € Mesto Malacky Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
4. Apríl 2024
na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
162/2024
376 032,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Malacky
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
163/2024
12 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Malacky
3. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
160/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Malacky
3. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
141/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Malacky
2. Apríl 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024. Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
67/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Borský Mikuláš
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 45/2024 - parc. reg "C" 2254/1, 2252/1, 2256/1 - Zámocký park- Poľovnícky deň 2024
118/2024
0,00 € Mesto Malacky Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky
27. Marec 2024
prenájom 2-izbového bytu č. 36 v bytovom dome č. 2545/12 na Mierovom námestí v Malackách
155/2024
0,00 € Mesto Malacky Almohamad Alhasan
27. Marec 2024
Dohoda o ukončení NZ
156/2024
0,00 € Mesto Malacky Blanka Jurkovičová
27. Marec 2024
prenájom 2-izbového bytu č. 5 na prvom poschodí, číslo vchodu 67 bytového domu súp. č. 5636, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách
157/2024
0,00 € Mesto Malacky Nikola Babincová
27. Marec 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
99/2024
0,00 € Mesto Malacky Mesto Stupava
25. Marec 2024
Zmluva o bezplatnom krátkodobom užívaní nebytového priestoru JDS OO Malacky
122/2024
0,00 € Mesto Malacky Jednota dôchodcov na Slovensku okresná organizácia