Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
zmluva o úhrade časti nákladov za odvoz a likvidáciu obsahu z domových žúmp
769/2023
0,00 € Miloš Taraba Mesto Malacky
22. December 2023
Zmluva o dielo - "Verejné osvetlenie Záhorácka, Malacky" /fakturácia
759/2023
39 911,64 € V-elektrik,s.r.o. Mesto Malacky
22. December 2023
Zmluva o bezplatnom krátkodobom užívaní nebytového priestoru UNSS
727/2023
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mesto Malacky
22. December 2023
Nájomná zmluva HM B/655 SC
761/2023
19,91 € Mesto Malacky Peter Sajko
22. December 2023
Nájomná zmluva HM B/287 SC
762/2023
13,27 € Mesto Malacky Ing. Tomáš Osuský
22. December 2023
Zmluva o sponzorskom dare.
763/2023
33 000,00 € Mesto Malacky POZAGAS a.s.
22. December 2023
Níjomná zmluva HM A/98 NC
764/2023
19,91 € Mesto Malacky Zuzana Zaíčková
22. December 2023
Nájomná zmluva HM A/61a SC
765/2023
13,27 € Mesto Malacky Radka Huberová
22. December 2023
Nájomná zmluva HM A/1011 NC
766/2023
19,91 € Mesto Malacky Milan Kováč
22. December 2023
Nájomná zmluva HM C/1060 SC
767/2023
13,27 € Mesto Malacky Marta Švecová
21. December 2023
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti (Bez predpisu)
729/2023
0,00 € MUDr. Viera Weissová Mesto Malacky
20. December 2023
Zmluva o pskytovaní odborných veterinárnych činností /fakturácia
740/2023
0,00 € MVDr. Martin Parnica Mesto Malacky
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti/fakturácia
741/2023
11 000,00 € MVDr. Martin Parnica Mesto Malacky
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a likvidácii uhynutých zvierat/fakturácia
742/2023
2 000,00 € MVDr. Martin Parnica Mesto Malacky
20. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
743/2023
281 585,52 € CORA GEO, s. r. o. Mesto Malacky
20. December 2023
Dodatok č.5 k Zmluve č.175/2016 o prevádzkovaní zberného dvora Hlboká/fakturácia
745/2023
0,00 € TEKOS, spol. s r.o. Mesto Malacky
20. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve č.662/2022 o spolupráci a poskytovaní verejnoprospešných služieb/fakturácia
746/2023
0,00 € TEKOS, spol. s r.o. Mesto Malacky
20. December 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi/fakturácia
747/2023
0,00 € AutoComplex, s.r.o. Mesto Malacky
20. December 2023
Dodatok č.5 k Zmluve č.1/2017 o prevádzkovaní zberného dvora Partizánska/fakturácia
748/2023
0,00 € TEKOS, spol. s r.o. Mesto Malacky
20. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok registra E-KN, parc.č.429/1 a 477.
607/2023
500,00 € Mesto Malacky Jozef Jurík