Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Nájomná zmluva HM A/1013 NC
39/2024
19,91 € Mesto Malacky Mgr. Gabriela Gubalová
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CAB1-73-87 zo dňa 9.11.2022 (číslo dodatku: 1, IROP-D1-302071CAB1-73-87)
35/2024
730 247,00 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
18. Január 2024
prenájom 1-izbového bezbariérového bytu č. 1 na prízemí, číslo vchodu 65 bytového domu súp. č. 5635, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
34/2024
0,00 € Mesto Malacky Lýdia Benková
18. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného brmena na pozemok registra E-KN, parc.č.429/1 a 477.
23/2024
500,00 € Mesto Malacky Vladimír Režný
18. Január 2024
Zmluva o dielo - "Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu" /fakturácia
37/2024
79 017,12 € Klima Cani, s.r.o. Mesto Malacky
17. Január 2024
Dohoda o platbách, odberné miesto: Bernolákova 1A
13/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
17. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 004/KOM/18
32/2024
0,00 € Easy Clean s.r.o. Mesto Malacky
17. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na E-KN, parc.č.907/2, 908 a 978/1.
20/2024
0,00 € Mesto Malacky IRG Interior s. r. o.
17. Január 2024
Zámenná zmluva na pozemok registra C-KN, parc.č.4440/16 a 4440/14.
21/2024
0,00 € Mgr. Peter Gajdár Mesto Malacky
17. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok registra E-KN, parc.č.429/1.
29/2024
1 000,00 € Mesto Malacky Silvia Smejová
17. Január 2024
Zmluva o dielo - "Prekládka NN Križovatka Veľkomoravská"/fakturácia
33/2024
39 948,71 € Electricity s. r. o. Mesto Malacky
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024.
724/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiéza Mesto Malacky
12. Január 2024
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č.1110016290.
25/2024
419,60 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Malacky
12. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena ku stavbe "Obytný súbor Padelky II - verejné osvetlenie"
622/2023
0,00 € Mesto Malacky JUDr. Marta Vícenová
11. Január 2024
Nájomná zmluva- na nájom pozemku registra "E", parc. č. 524/1- stánok Na Brehu
6/2024
1 150,00 € Ivan Dinuš Mesto Malacky
11. Január 2024
Zmluva o výpožičke
9/2024
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Malacky Mesto Malacky
11. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 001/KOM/18
24/2024
0,00 € windows.one, s.r.o. Mesto Malacky
10. Január 2024
Dohoda o platbách, odberné miesto: Pri Maline 5632
14/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
10. Január 2024
Dohoda o platbách, odbenré miesto: Pri Maline 5633
16/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.
10. Január 2024
Dohoda o platbách na rok 2024, odberné miesto: Pri Maline 5634
17/2024
0,00 € Mesto Malacky TERMMING, a.s.