Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
00304913
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Mesto Malacky
5. Apríl 2022
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2022
199/2022
0,00 € Obec Gajary Mesto Malacky
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
149/2022
0,00 € TENISOVÝ KLUB TIE – BREAK MALACKY, o. z. Mesto Malacky
7. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č.220395-2018100054-ZoVP-VB.
136/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Malacky
12. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
192/2022/MA
0,00 € Zdeno Gschill, Katarína Gschillová Mesto Malacky
12. Apríl 2022
opakovaný nájom bytu
227/2022
0,00 € Balážová Agneša Mesto Malacky
12. Apríl 2022
opakovaný nájom bytu
228/2022
0,00 € Balážová Sylvia Mesto Malacky
12. Apríl 2022
opakovaný nájom bytu
229/2022
0,00 € Huber Augustín, Huberová Mária Mesto Malacky
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky uzavretá podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
217/2022
0,00 € Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo - branných aktivít, Klub vojakov v zálohe 069 BA Malacky Mesto Malacky
13. Apríl 2022
Dodatok č.1 ku zmluve o zriadení vecného bremena č.523/2021 zo dňa 27.01.2022
141/2022
0,00 € Jan Kejda, Lenka Kejdová Mesto Malacky
19. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena.
62/2022
0,00 € Slovak Telekom, .a. s Mesto Malacky
19. Apríl 2022
Poistná zmluva č. 5190054526 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby
189/2022
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Malacky
19. Apríl 2022
Dohoda č. 22/02/52A/6 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
190/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Malacky Mesto Malacky
19. Apríl 2022
Dodatok č. 1k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011T999-122-15 zo dňa 12.2.2020
198/2022
0,00 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
19. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 283/2018 s neziskovou organizáciou Vstúpte, n.o.
226/2022
0,00 € Vstúpte, n.o. Mesto Malacky
20. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
183/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Malacky
25. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb s Petit Press,a.s. - fakturácia
201/2022
0,00 € Petit Press, a.s. Mesto Malacky
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní prevádzkovej praxe žiakov a študentov škôl v školskom roku 2021/2022
238/2022
0,00 € Mesto Malacky Súkromná obchodná akadémia
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo -rozšírenie predmetu zmluvy (fakturácia)
202/2022
0,00 € Ing.arch. Martin Baloga Mesto Malacky
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
251/2022
0,00 € Mesto Malacky Stredná priemyselná škola elektrotechnická