Centrálny register zmlúv

Mesto Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
prenájom dvojizbového bytu č. 11 na treťom poschodí, číslo vchodu 55 bytového domu súp. č. 5633, postaveného na ul. Pri Maline v Malackách - opakovaný nájom
103/2024
0,00 € Mesto Malacky Tibor Matejov
13. Február 2024
Nájomná zmluva - parc. reg "C" 2254/1, 2252/1, 2256/1 - Zámocký park, Poľovnícky deň 2024- 15.6.2024
45/2024
400,00 € Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Malacky Mesto Malacky
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke motorového vozidla- na dobu neurčitú
53/2024
0,00 € Šport aréna Malacky, s.r.o. Mesto Malacky
13. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024.
74/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Čáry
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Spojená škola sv. Františka Assiského (sociálna oblasť)
86/2024
1 000,00 € Mesto Malacky Spojená škola sv. Františka Assiského
13. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.IROP-Z-302071BMY4-72-74 zo dňa 27.01.2023 ku stavbe "Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií"
88/2024
288 448,26 € Ministerstvo Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
9. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 622/2023 zo dňa 10.01.2024
65/2024
0,00 € Mesto Malacky JUDr. Marta Vícenová
8. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.IROP-Z-302011M184-122-15 zo dňa 16.08.2018 ku stavbe "Cyklotrasa Družstevná - Radlinského Malacky"
87/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
7. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy- Nám. SNP 1110 V0 (č. zmluvy prevádzkovateľa 122392063
78/2024
663,77 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Malacky
7. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy- Partizánska 549 NS, č. zmluvy prevádzkovateľa 122392064
80/2024
842,88 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Malacky
7. Február 2024
Dohoda o ukončení NZ
77/2024
0,00 € Mesto Malacky Gabriela Danihelová
7. Február 2024
prenájom 1-izbového bytu č. 7 na 2. poschodí, číslo vchodu 69 bytového domu ul. Pri Maline v Malackách
79/2024
0,00 € Mesto Malacky Patrik Vápeník
7. Február 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
81/2024
0,00 € Mesto Malacky Tibor Baláž
7. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.IROP-Z-302011Y934-122-15 zo dňa 16.02.2021 ku stavbe "Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže"
85/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Malacky
6. Február 2024
Zmluva o dielo-"Obnova Jursovho rybníka a revitalizácie potoka Mlynský náhon v Malackách"/faktúra
66/2024
19 872,00 € Společnost SINDLAR SK s.r.o. Mesto Malacky
5. Február 2024
Nájomná zmluva- prenájom pozemku pod pristavaným balkónom k prízemnému bytu, parc reg, "C" č. 4224/1- na dobu neurčitú
28/2024
16,50 € Miroslav Vaniš Mesto Malacky
5. Február 2024
Nájomná zmluva na pozemok "C" parc.č. 78/2- pozemok pod garážou ul. Cesta mládeže- na dobu neurčitú
36/2024
51,00 € Anna Ležáková Mesto Malacky
2. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom krátkodobom užívaní nebytového priestoru CPP
63/2024
0,00 € Mesto Malacky Centrum právnej pomoci- Kancelária Bratislava
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie JDS ZO Malacky (kultúrna oblasť)
52/2024
300,00 € Mesto Malacky Základná organizácia JDS Malacky
30. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok rgistra C-KN, parc.č.3630/1.
26/2024
6,15 € Mesto Malacky Neuvedené