Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
2409502222
6,90 € Generali Poisťovňa Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov
15. Apríl 2024
Zmluva č.41/2024
Zmluva č.41/2024
200,00 € MgA. Mgr. Marica Harčariková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Dacia duster
24 959,00 € Tempus - Car s.r.o. MEPOS SNV s.r.o.
15. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-19-41/2024-OPLaVD
4,00 € Ing. Daniel TÓTH Ministerstvo obrany SR
15. Apríl 2024
Zmluva č.42/2024
Zmluva č.42/2024
180,00 € PaedDr. Otília Semanová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/526/2024
28,00 € Obec Žihárec Edita Gőczeová
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/29/060/38
18 064,22 € BEST THERAPY s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/29/060/42
4 709,05 € Mgr. Martina Miklušáková - Lucullus MM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/29/060/47
9 418,10 € Alena Vetráková-kaderníctvo, predaj vlasovej kozmetiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Nové Zámky
Z2400116
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Slovenská konsolidačná, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
046/2024
120,00 € Mgr.art.Daniel Mališ Pohronské osvetové stredisko
15. Apríl 2024
Zmluva č.43/2024
Zmluva č.43/2024
180,00 € Mgr. Mária Kasičová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 353/2024
6600001173
0,00 € Mesto Žilina MH Teplárenský holding, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o zverení a správe majetku mesta Revúca
Zmluva o správe
0,00 € Mesto Revúca Technické služby mesta Revúca
15. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213369 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213369
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05094-Z
SPO-V03-05094-Z
19 000,00 € Ing. Stanislav Štít Slovenská agentúra životného prostredia
15. Apríl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
142024
0,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Fond na podporu vzdelávania
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemkov č. 41/2024/VaM uzavretá v zmysle ustanovení § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
37/2024
1,00 € Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
15. Apríl 2024
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Z/2024/705/XIV/RUK/OCOZ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Inalogy a.s.
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Funded by the European Union, číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000058836
71/2024/SZŠ-4
510,00 € Diana Zvierieva Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava