Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Nájomná zmluva
704/2022
192,66 € Földvári František Mesto Šala
25. November 2022
Dohoda 22/46/052/126
47/2022
13 286,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Rakúsy
25. November 2022
Zámenná zmluva
175-22-01-1
0,00 € Dušan Jurčík, GRUNDER LUŽNÁ s.r.o., FOTES s.r.o., STAV UP s.r.o., Manustav s.r.o. Obec Dunajská Lužná
25. November 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o súčinnosti pri delimitácii autorských práv
NPPO-051/2022
0,00 € Foresta SK, a. s. Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
25. November 2022
Darovacia zmluva
176-22-03-1
0,00 € Dušan Jurčík, Juliana Jurčíková Talajková, GRUNDER LUŽNÁ s.r.o. Obec Dunajská Lužná
25. November 2022
Kúpna zmluva - k .ú. Zádubnie - parc. č. KN C 1018/47, zast.pl. a nádvorie o výmere 1m2 v podiele 1/8, KN C 1018/51, zast.pl. a nádvorie o výmere 12m2 v podiele 1/8 v zmysle GP č. 37/2022
646/2022
52,52 € Filip Dušan Mesto Žilina
25. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1471/2022/ODDSM zo dňa 05.08.2022
227 (Zmluva č. 1471/2022/ODDSM)
0,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
25. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Číslo Dodatku je IROP-D1-302021K225-222-13
4025/2022
50 980,57 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Moldava nad Bodvou
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/010/110
0,00 € Obec Vyšný Mirošov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/34/010/114
0,00 € Obec Nižný Mirošov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/627/2018/MB
2022003104
0,00 € Večeřa Boleslav Mesto Košice
25. November 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 21NDOS000118
21NDOS000118
0,00 € VšZP, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89480
1 500,00 € Peter Kolárik , Eva Koláriková Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. November 2022
Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenica nad Cirochou
Dot3/2022
1 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hažín nad Cirochou 219, filiálka Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou
25. November 2022
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
3635/2022
159 999,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky THERMALPARK, spol. s r.o.
25. November 2022
Komisionárska zmluva
K-47/2022
0,00 € FORNEX plus s.r.o. Považské múzeum
25. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/32/53G/45
9 490,95 € COBAK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
25. November 2022
Servisní plán č.: 055-023 k Servisní smlouvě č.: 202017050
2022/113
1 250,00 € XC tech s.r.o. Púchovská kultúra, s. r. o.
25. November 2022
Nájomná zmluva
30201/NZ-100/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
8,49 € Marián Mišata Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84659
5 280,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov HRON Slovenská inovačná a energetická agentúra