Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 72/2024
105/2024
250,00 € Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07502-Z
SPO-V04-07502-Z
19 000,00 € Imrich Hugyivár, MSc Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve na hrobové miesto
TOR-2024/11-Obc-002
0,00 € Tomek Štefan Obec Torysa
14. Jún 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-338
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-338_2024
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Pačajová Lenka
14. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106749/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Letničie
14. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/66/2024/ZZ
458 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Drobného 1903/16, 18, 20, Bratislava-Dúbravka, v zastúpení DOMUS Bratislava, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
14. Jún 2024
Dohoda o splátkach
16/2024
5 000,00 € DACISTAV s.r.o. Inšpektorát práce Trnava
14. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/13/19B/18-1
0,00 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Jún 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
Zmluva o výkone odbornej praxe
0,00 € Medirex, a. s. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
14. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109258/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Cigeľka
14. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o kontrolnej činnosti
34/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Obec Kračúnovce
14. Jún 2024
Rámcová dohoda potraviny a vajcia
2024015
5 813,97 € INMEDIA, spol. s.r.o. TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
2024032
0,00 € Valman s.r.o. Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8
14. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/345
Dodatok č.1
0,00 € ELEKOS Obec Horné Štitáre
14. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106747/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lenka
14. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka
91.žp-71-92/2024
31,68 € Jozef Mikolaj Ministerstvo obrany SR
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM24063
0,00 € Pannon Guard Security International, s.r.o. Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o odbere elektrickej energie pre cestný teplotný informačný panel
Dodatok č. 1 k zmluve 89/4/2020
2 880,00 € Pavol Mišura - JAMPA, Valaská Belá, RSŽ - Homôlka, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
14. Jún 2024
Zmluva č. SVSN-0101202450 o odpadoch
22/2024
0,00 € ENVI-PAK, a.s., Obec Dlhá nad Oravou
14. Jún 2024
Zmluva o úvere
707/40/2024
185 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Prešov, Škultétyho 3702/19, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Štátny fond rozvoja bývania