Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0009/13/2023-0009 (976/15/2023/241)
1 000,00 € Košický samosprávny kraj REHAMENTA
26. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
20/2023
20,00 € Obec Koniarovce Elena Kordošová
26. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
F/127/2023
70,00 € Mesto Tvrdošín Peter Lepp
26. September 2023
Zmluva o dielo
0165/2023
90,00 € Mgr. Natália Novotná Podpolianske osvetové stredisko
26. September 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624140621012
1,55 € Grandtnerová Eva Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec - PUPN 3
620/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mesto Žiar nad Hronom
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1028/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Zmluva o zrušení predkupného práva uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
3870/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Roman Balucha, Soňa Baluchová
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1032/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1035/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1034/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1038/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1044/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1051/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103630/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Šamorín
26. September 2023
Dohoda č. 16 o realizácii odbornej praxe žiakov uzatvorená v zmysle zákona č. 245/2008 Z..z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príp
93/2023
0,00 € Spojená škola, Masaryková 24, 080 01 Prešov Krajské múzeum v Prešove
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
71/2023
0,00 € Kruh pre prirodzenú pomoc v živote Podtatranská knižnica v Poprade
26. September 2023
Prenechanie bytu do užívania
1047/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2115295
38,18 € Šujanová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Mandátna zmluva
2/2023
0,00 € INITED s.r.o. Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským - Dobó István Alapiskola, Veľké Slemence - Nagyszelmenc 18