Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Licenčná zmluva
15/DF/2024
224,00 € LITA, autorská spoločnosť Vysoká škola múzických umení
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03126-Z
SPO-V04-03126-Z
19 000,00 € Anna Ochrimovskaja Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Licenčná zmluva
14/DF/2024
174,00 € LITA, autorská spoločnosť Vysoká škola múzických umení
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci_HOPERO_T-MAPY
HOPERO_T-MAPY
4 800,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i., organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV T-MAPY s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pre ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
ZO/2024WBS7133-2
144,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
23. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-091/2024/Levoča/1786/VavGa
2,64 € Peter Lojko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W785-221-35
389/2024
237 742,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sliač
23. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-156/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
12,66 € Jaromír Močilan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-00698/36-SA-2024
9 360,00 € DUGY plus s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
23. Február 2024
Dohoda o grante na stáž
032/VŠMU/2024
1 512,00 € Timotej Janko Vysoká škola múzických umení
23. Február 2024
balíček služieb
08/22
0,00 € Komensky, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
07/22
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy
ROK2024/004/OCUJA_potvrdenie
835,64 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Jablonec
23. Február 2024
Zmluva o odbere odpadových plastov
ID 177/2024
0,00 € DURAMOL, s.r.o. Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2011823
13I01-22-V02-00071
0,00 € Združenie GERION Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06084-Z
SPO-V04-06084-Z
19 000,00 € Mária Fejková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí NFP- MOaPS
CEZ ÚV SR: 148/2024
161 897,48 € Úrad vlády Slovenskej Republiky Obec Kojatice
23. Február 2024
Dodatok č. 00288/2024-PKZO-B40098/23.01k zmluve o zriadení vecného bremena č. 01937/2023-PKZO-B40098/23.00
00288/2024-PKZO-B40098/23.01
530,70 € Lucia Škulcová Slovenský pozemkový fond
23. Február 2024
Dodatok č. 00301/2024-PKZO-B40201/23.02 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 03263/2023-PKZO-B40201/23.00
00301/2024-PKZO-B40201/23.02
514,80 € Jaroslav Vido Slovenský pozemkový fond
23. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
20.prlog-47-12/2024
37,52 € Pavol ŠTIEBER Ministerstvo obrany SR