Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o dielo č. 81079/2023 na vykonanie diela: "Tlakový manažment, odvzdušňovanie DV (VPS Jelka)"
81079/2023
45 273,60 € ARAD Slovakia, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. December 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
104331/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Stará Kremnička
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
178-1130PP/2023-022
385,11 € TDV REAL INVEST s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
Darovacia zmluva
394/2023
0,00 € Eveline, s.r.o. Materská škola, P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov/nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2023/3748
20,00 € Tilda Baffy Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar
4. December 2023
Zmluva o dielo
41/2021
15 473,89 € UNIRES - Bau s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Košiciach
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
370/2023
0,00 € Magna Energia a.s. Nitrianska galéria
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
230238 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Nižné Ladičkovce
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná 2025
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná 2025
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Povina
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SP-2023-19-SOŠE-009
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Základná škola
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3232023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Rojková
4. December 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
1234628
0,00 € Matej Michálek WIKI Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch
4. December 2023
Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
50-23
0,00 € Implementačná agentúra MPSVaR NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby Obec Mužla
4. December 2023
Zmluva o dielo č. SVKPO-75/2023
SVKPO-75/2023
950,00 € PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
02/12/2023
45,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Jaroslav Závodský
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM-105-2023
3 360,44 € Mestské kultúrne stredisko Konsenzus s.r.o.
4. December 2023
Zmluva o odbere stravy – obedov
7201/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič MPFcom, s.r.o.
4. December 2023
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-47-2023_2023
185,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Brežany
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
231556 08U03
28 199,00 € Environmentálny fond Obec Vrbová nad Váhom
4. December 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-003/2022/Šaca/2000/OndKa
126,62 € Jaroslav Križan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.