Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu
OÚ-KE-OKR1-2023_001968-01
0,00 € ÚRAD VLÁDNEHO AUDITU SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/30/060/10-1
0,00 € Reifen Schwarz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
4. December 2023
Poistná zmluva o poisteni majetku a zodpovednosti za škodu
344/2023
7 739,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
4. December 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla podľa § 115 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
CPZA_ZM_ORPZ-MT-ODI-24-023/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Robert Macek
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
909/2023
90,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Milada Stráňavová
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-001
265,78 € Gabriela Imrová, rod. Imrová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
Dodatok č. 1 k PZ 1110017918
1110017918
1 502,35 € Premium Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 3, Báhoň
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZŠFK/127/2023/92
376,80 € Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica Jarmila Víťazková - MAJO
4. December 2023
Zmluva o úvere
308/580/2023
60 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Lednické Rovne, Súhradka 198/24, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
J/18/2023
30,00 € Obec Valaská Darina Nikolajová
4. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
36 221 945
0,00 € M&M - ELEKTRO, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
4. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-APT1-ZZ-1
1 495 883,33 € Syráreň Havran, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. December 2023
Dohoda o splátkach
52/2023
1 700,00 € MD Transport s.r.o. Inšpektorát práce Nitra
4. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30201/ZoBKZ-330/2023/Likavka/7596-04/0920/DPP
8,92 € Marta Füzyová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. December 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
173/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
4. December 2023
Kúpna zmluva
7130/2023/LSR
3 272,00 € SCHLAUTMANN GmbH&Co. KG LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
4. December 2023
Kúpna zmluva
7135/2023/LSR
12 866,00 € UDAVA, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
4. December 2023
Príloha č. 1/2023/HD k zmluve č. S/2023/603211/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č. 1/2023/HD k zmluve č. S/2023/603211/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Tomáš Olšiak
4. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 404-17-036
Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti číslo FF 404-17-036
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií