Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OcÚ/92/2022/5217
727,74 € Obec Jaslovské Bohunice Vladislava Malá
26. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 39/ZoS/2022
39/ZoS/2022
1 500,00 € Mgr. art. Mgr. Marek Ružinský Podtatranské múzeum v Poprade
26. November 2022
Kúpna zmluva
46/2022
240,00 € Ján Sandtner, Jana Sandtnerová Obec Prievaly
26. November 2022
Žiadosť o zriadenie bežného účtu a zmluva o bežnom účte SZRB
OU-2022/037
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Tomášovce
26. November 2022
Zmluva o dielo 6_2022
6_2022
5 000,00 € Zámočníctvo Kádár s.r.o. Spojená škola internátna, Bratislava, Hrdličkova 17
26. November 2022
Darovacia zmluva č. 052/1-145/22
052/1-145/22
150,00 € Soňa Ďurčanská Zoologická záhrada Bratislava
26. November 2022
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu
2022112501
100,00 € Lucia Malovcová Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
26. November 2022
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytnutí služby
930/2022
18 000,00 € Osobnyudaj.sk, s. r. o. Mesto Šala
26. November 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
933/2022
480,00 € Občianske združenie Central Park Mesto Šala
26. November 2022
Rámcová dohoda č. 3/2022 uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
202201246/2022
20 880,76 € Cimbaľák s.r.o. Mesto Prešov
26. November 2022
Zmluva číslo E/92/2022-194/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
E/92/2022-194/2022
20,00 € Ivana Kmeťová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. November 2022
Zmluva číslo C/75/2022-193/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
C/75/2022-193/2022
20,00 € Ivana Kmeťová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. November 2022
Príkazná zmluva
22/1/10464/1
276,00 € Dutko Štefan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
26. November 2022
Príkazná zmluva
22/2/10473/1
311,00 € Antalová Beata, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
26. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
2/2022
82 536,00 € ADOX, s. r. o. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
26. November 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
ZV/002/2022
0,00 € Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o. Mestská časť Bratislava - Rusovce
26. November 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 3_2023 Burián Matúš
32023
0,00 € Mestské lesy v Bratislave Matúš Burián
26. November 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/1441/2022/5483
0,00 € Obec Jaslovské Bohunice Martin Matolek
26. November 2022
Kolektívna zmluva
01/2022
0,00 € ZO SLOVES Horný Vadičov 160 Obec Horný Vadičov
26. November 2022
Zmluva o prenájme č. 002/B/2022
5_2022
3 150,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Spojená škola internátna, Bratislava, Hrdličkova 17