Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2023
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Čičava
1. December 2023
Nájomná zmluva
NZ/12/2023/3
0,00 € Ján Urda Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň
1. December 2023
Zmluva o dielo - GDPR
ZML/2023/30
420,00 € CUBS plus, s.r.o. Gymnázium, Poštová 9, Košice
1. December 2023
kúpna zmluva
INT_154/2023
2 628,00 € Lakatos Zoltán Mesto Kolárovo
1. December 2023
Protokol
INT_152/2023
0,00 € Centrum voľného času - Szabadidőközpont Mesto Kolárovo
1. December 2023
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Číslo: 72902381
42/2023
180,00 € Union poisťovňa, a. s. Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
1. December 2023
Dodávka el. eneregie
MAGTS2300333
1 503 902,95 € G&E Trading, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
1. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. TT/2022/207 107/KY/ML na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti kôz
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. TT/2022/207 107/KY/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Daniela Malovcová
1. December 2023
Zmluva č. 89/2023
Zmluva č. 89/2023
100,00 € Mgr. Irena Vargová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
1. December 2023
Zmluva č. 90/2023
Zmluva č. 90/2023
100,00 € Mgr. Erika Kuriľáková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
1. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 348/2023/2.4.1 "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita Mierové námestie
1059/2023
0,00 € M-SILNICE SK s.r.o. Mesto Prievidza
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
207/584/2023/ZZ
1 370 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Saleziánska 6733/22, 24, 26, 28, Trnava, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2024
1/2024
300,00 € Obec Výborná Občianske združenie Chápať srdcom
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4234300893
834,10 € ALEXANDER ÖTVÖS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Dodatok 10 k PZ č. 411017872, ÚEZ 88/2014 – Dopoistená Protihluková stena v ZŠ Odborárska ul.
Z2023-203
7 392,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
1. December 2023
Preberací protokol číslo: 0555/2023-19/067
Preberací protokol číslo: 0555/2023-19/067
6 564,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 003402/2023-PKZO-B40221/23.00, Anna Mizeráková, Zuzana Pokorná, Peter Mikulec, k. ú. Rudník
03402/2023-PKZO-B40221/23.00
100,00 € Zuzana Pokorná Slovenský pozemkový fond
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 24/2023
24/2023
40,00 € Obec Bušince Alexander Jekkel
1. December 2023
Zmluva č. 38/2023/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
2389/2023
36,00 € Mesto Trenčín Občianske združenie Naše Záblatie
1. December 2023
Darovacia zmluva 57/11/2023
2023-38
46,96 € MONDI SCP, a.s. ZŠsMŠ Lisková